Bây giờ là: 02:02 ICT Thứ ba, 11/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐTTUẦN GIÁO
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
           Số:01/KH-THCSPS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
                Phình Sáng, ngày 10 tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 
PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH CHUNG
Phần I: Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
I. Các văn bản pháp lý:
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
   Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về nhiệm vụ chủ yếu của Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo năm học 2018-2019;
  Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018- 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Quyết định số 780/QĐ- UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch huy động học sinh năm học 2018- 2019
Căn cứ vào Công văn số 08/TB-PGDĐT, ngày 08/ 8/ 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo  kế hoạch thời gian năm học 2018- 2019;
Văn bản số 44/PGD ĐT- CM  ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019;
Văn bản số 48/PGD ĐT- CM  ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc kế hoạch kiểm tra năm học 2018 – 2019;
Văn bản số 49/PGD ĐT- CM  ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh;
Văn bản số 56/PGD ĐT- CM  ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm về Kế hoạch và Tài chính năm học 2018 – 2019
Văn bản số 62 /PGD ĐT- CM  ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 đối với giáo dục thường xuyên;
Văn bản số 63 /PGD ĐT- CM  ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 đối với giáo dục dân tộc;
Văn bản số 66/PGDĐT- CM  ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019;
Văn bản số 71/PGDĐT- CM  ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ thực hiện trọng tâm về giáo dục tư tưởng chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018- 2019;
 Văn bản số 72/PGDĐT- CM  ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm thi học sinh giỏi năm học 2018 – 2019;
Văn bản số 74/PGDĐT-PC, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Phổ cập Giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018-2019;
Văn bản số 90/PGDĐT-CM, ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ 2018-2019;
Văn bản số 91/PGDĐT-CM, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v định hướng nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp trung học năm học 2018-2019;
Văn bản số 94/PGDĐT-TCCB, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức năm học 2018-2019.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và điều kiện kinh tế xã hội của xã Phình Sáng, Trường PTDTBT THCS Phình Sáng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 với những nội dung như sau:
II. Căn cứ đặc điểm của nhà trường
   Nghị Quyết chi bộ trường PTDTBT THCS Phình Sáng nhiệm kỳ 2017-2020;
  Nghị quyết của Hội đồng trường PTDTBT THCS Phình Sáng năm học 2018-2019;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và điều kiện kinh tế xã hội của xã Phình Sáng, Trường PTDTBT THCS Phình Sáng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 với những nội dung như sau:
1. Thuận lợi
          - Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo, của các cơ quan ban ngành trong xã, trong huyện giúp thầy và trò của nhà trường thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.
- Nhân dân xã Phình Sáng và phụ huynh học sinh đã có nhận thức đúng đắn về giáo dục và có nhu cầu học tập. Khu vực trường phụ trách có 2 dân tộc sinh sống trên địa bàn như dân tộc : Mông, Phù lá nhưng chủ yếu dân tộc Mông chiếm 99%. Các dân tộc trong xã đều có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
- Học sinh ngoan, chăm chỉ chịu khó trong học tập và rèn luyên, trong lao động, thể thao và văn nghệ .
- Quy mô trường lớp với 13 lớp và 437 học sinh, là xã địa bàn vùng cao nhưng nhận thức về công tác giáo dục của nhân dân đã có nhiều tiến bộ.
- Cán bộ quản lí trẻ, năng nổ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, đoàn kết, yên tâm công tác, tâm huyết với nghề.
- Mô hình trường PTDTBT THCS đã được duy trì và ổn định qua các năm. Trường đã đạt chuẩn Quốc Gia trong năm học 2017-2018.
- Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy - học.
2. Khó khăn
          - Địa bàn xã rộng, một số bản trong khu vực trường quản lí quá xa trung tâm như : Phảng Củ, Háng Chua, Khua Trá, số hội nghèo, cận nghèo trong xã chiếm trên 80%. Đa số các em đi học về còn phải lao động cùng gia đình, đặc biệt học sinh THCS là lực lượng lao động chính trong gia đình. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại dẫn đến học sinh bỏ học, đi học, đi học  không chuyên cần .
- Công tác xã hội hóa Giáo dục còn gặp không ít khó khăn do điều kiện kinh tế của nhân dân còn nghèo.
- Đa số giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, phương pháp còn nhiều hạn chế. Đường xá đi lại khó khăn nên 1 số giáo viên chưa yên tâm công tác.
- Tệ nạn xã hội trong xã diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường giáo dục.
- Học sinh: Chất lượng đầu vào không đều, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt. Nhiều em còn ham chơi, chưa xác định được động cơ thái độ học tập, gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, chưa quan tâm đến học sinh, tỷ lệ chuyên cần trung bình chưa cao.
3. Các số liệu năm học 2017-2018 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch
3.1. Huy động số lượng:
Khối Số lớp Số học sinh Nữ Dân tộc HSLB HSXK
KHG Thực  hiện KHG Thực hiện Đạt %
6 4 4 144 145 100,6 61 61 145 1
7 3 3 110 103 93,6 37 37 103 1
8 3 3 108 98 90,7 31 31 98  
9 2 2 66 59 92,1 27 27 59  
Tổng 12 12 428 405 94,6 156 156 405  
3.2. Chất lượng giáo dục
- Về hạnh kiểm:
Lớp Tổng số hs Tốt
 
Khá
 
TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 145 107 73,7 27 18,6 11 7,7    
7 103 91 88,3 10 9,7 2 2    
8 98 68 69,3 27 27,5 3 3,2    
9 59 48 81,3 10 16,9 1 1,8    
Tổng 405 314 77,5 74 18,2 17 4,3    
- Về học lực :
Lớp Tổng số HS Giỏi Khá TB Yếu Kém
TS % TS % TB % TS % TS %
6 145 7 4,9 67 46,2 71 48,9        
7 103 7 6,9 34 33,0 62 60,1        
8 98 13 13,3 45 45,9 40 40,8        
9 59 6 10,3 31 52,5 22 37,2        
Tổng 405 33 8,2 177 43,7 195 48,1        
- Chuyển lớp 346/346 đạt 99%
- Tốt nghiệp: 59/59 đạt 100%
  - Chất lượng tham gia các cuộc thi: Cuộc thi HSG các môn văn hóa lớp 9:
+ Cấp huyện:  có 01 đội tuyển học sinh tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện khối 9 gồm 08 học sinh, đạt giải cấp huyện 06 HS (01 nhì, 05 05 KK)
+ Cấp tỉnh: 03 em dự thi, kết quả: 01 giải KK
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện đạt 01 giải KK cấp huyện.
Chất lượng giảng dạy: Tổng số 26
+ Xếp loại giỏi: 16 đồng chí đạt 61,5% (trong đó: cấp huyện 10 đạt 38,4%, cấp trường 06 đạt 23%
+ Xếp loại khá: 10 đạt 38,4%
Chất lượng hồ sơ:
+ Xếp loại tốt: 16/26 đạt 61,5%
+ Xếp loại khá: 10/26 đạt 38,4%
- Về công tác thi đua:
Chi bộ:  Trong sạch vững mạnh, trong năm kết nạp 01 đồng chí, 01 đồng chí được công nhận đảng viên chính thức và 01 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng.
Trường :Tập thể trường LĐXS được UBND tỉnh tặng bằng khen
     Đội thiếu niên: Vững mạnh xuất sắc
Đoàn thanh niên: Vững mạnh xuất sắc
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 3/32 đạt 9,3%
+ Lao động tiên tiến: 31/32 đạt 96,8%
+ UBND huyện khen: 09/32 đạt 28,1%
4. Các căn cứ của năm học 2018-2019
4.1. Số lượng huy động năm học 2018-2019:
4.2. Tình hình đội ngũ:
  TS Nữ DT Đảng viên Trình độ chuyên môn Biên chế Hợp đồng
ĐH TC Thạc sĩ
*.Ban giám hiệu 3     3 3       3  
       Hiệu trưởng 1     1 1       1  
      Phó hiệu trưởng 2     2 2       2  
*.Giáo viên giảng dạy 25 8 18 6 18 5   1 24 1
      Toán 6 1 5 1 5 1     5 1
      Lý  2   1 2 2       2  
      Hóa 2   2 1 2 1     2  
      Sinh 2 1 1 1 1       2  
      Văn 6 5 4   4 1   1 6  
      Sử 1   1 1 1       1  
      Địa 1     1 1       1  
      NN 2 1 1 1 1 1     2  
      GDCD 1   1 1 1       1  
      Kỹ thuật                    
      Thể dục 2   2   1 1     2  
      Nhạc 1       1       1  
       Họa                    
      Công nghệ                    
* GV Làm việc khác                    
*.TPTĐTNTPHCM 1 1 1   1       1  
Chuyên trách                    
Bán chuyên trách 1 1 1   1       1  
* Nhân viên 5   4   1   4   5  
Y tế 1   1       1   1  
Kế toán 1   1 1 1   1   1  
Thư viện 1           1   1  
Thiết bị-TN 1   1       1   1  
Bảo vệ 1   1       1   1  
* Tỷ lệ giáo viên trên lớp: Số GV /lớp = 26/13= 2,0                       
* Đánh giá chất lượng đội ngũ năm học 2018-2019:  Đội ngũ giáo viên đủ cơ cấu ở tất cả các bộ môn, đa số nhiệt tình có trách nhiệm với công việc được giao, có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học 2018 – 2019 chất lượng tay nghề đội ngũ được nâng lên trong đó: 10 GV dạy giỏi cấp huyện; 06 GV dạy giỏi cấp trường; 10 giáo viên khá. Đội ngũ đáp ứng nhu cầu dạy và học của con em trong xã. Bên cạnh đó một số GV chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác hạn chế, một số ít đội ngũ ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong công viêc chưa cao.
5. Về Cơ sở vật chất, tài chính
- Trang thiết bị CSVC cơ bản của trường: Thiết bị dạy học tối thiểu ( ĐVT bộ) 4 bộ (khối 6: 1; khối 7: 1; khối 8: 1; khối 9: 1). Máy chiếu: 06 ; Máy vi tính hiện đang được sử dụng : 07 ; Phục vụ công tác quản lý 06; Ti vi 03; Cát xét 1; Đầu đĩa 1; Máy phô tô 2; Đàn : 02. Máy in 7;. Tăng âm loa đài ( ĐVT bộ) : 02; các đồ dùng phục vụ cho nấu ăn : đủ; bàn ghế giáo viên và học sinh: đủ; phòng chức năng: 04; phòng học: 12; khu nội trú học sinh: 20, nhà công vụ giáo viên còn thiếu…
- Nguồn kinh phí thu – chi trong nhà trường : 100%  là nguồn thu từ quỹ xã hội hóa giáo dục do học sinh và giáo viên đóng góp.
6. Công tác xã hội hóa giáo dục:
- Tuyên truyền trong nhân dân về một xã hội học tập. Tổ chức tốt hoạt động của TTHCĐ, chi hội khuyến học nhà trường, huy động học sinh ra lớp, tu sửa cơ sở vật chất.
- Làm tốt công tác tham mưu với đảng, chính quyền, tuyên truyền tới nhân dân, hội cha mẹ PHHS, huy động con em ra lớp, duy trì số lượng theo kế hoạch, ủng hộ các khoản đóng góp, công xây dựng cho nhà trường.
- Đã đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng để phát triển giáo dục. Kêu gọi các nhà tưg thiện, hảo tâm ủng hộ quần áo, sách vở…cho học sinh…
Hội khuyến học của xã và chi hội khuyến học của trường hoạt động tích cực trong  phong trào khuyến học. 
7. Công tác duy trì trường chuẩn Quốc gia năm học 2018 - 2019
Nhà trường quan tâm rà soát các tiêu chí duy trì trường chuẩn Quốc gia năm học 2018 - 2019, đặc biệt là về nâng cao chất lượng học sinh và chất lượng đội ngũ.
Đã đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia về: Đội ngũ, chất lượng đội ngũ, học sinh, CSVC…
8. Công tác kiểm định chất lượng
Năm học 2018-2019 nhà trường tiếp tục thu thập các tiêu chí và bổ sung các minh chứng đầy đủ sẽ đánh giá vào năm học 2019-2020.
   9. Các điều kiện khác của địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch
* Cơ hội:
- Đảng chính quyền nhân dân, các đoàn thể chính trị địa phương đã quan tâm đên sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện tuần giáo và các cấp lãnh đạo.
- Đảng ủy, HĐND, Ủy ban xã đưa ra các nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo của xã.
- Nhân dân nhận thức về giáo dục có nhiều chuyển biến.
- Cán bộ quản lí trẻ, năng nổ trong công tác, dám nghĩ, dám làm.
- Chất lượng đội ngũ và học sinh đã được nâng lên. Cơ sở vật chất được hàn thiện, đồng bộ.
* Thách thức:
          - Đường giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Học sinh ở xa trường nên vào những ngày đầu và cuối tuần tỉ lệ chuyên cần không cao.
          - Xã vùng cao, kinh tế còn chậm phát triển,  nhân dân trong xã còn nghèo.
  - Chất lượng đội ngũ không đồng đều. Kinh tế chậm phát triển, nhân dân trong xã còn nghèo.
Phần II
Nhiệm vụ, chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện
  1. NHIỆM VỤ
  1. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 
2. Thực hiện tốt các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh, đảm bảo tuyển sinh năm học 2018-2019 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; giảm thiểu học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần.
Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn giải quyết tốt và linh hoạt các vấn đề xã hội có liên quan đến hoạt động chung và chất lượng giáo dục trong nhà trường, đặc biệt là vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, học sinh di cư từ nơi khác đến, học sinh vùng có tuyên truyền đạo.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1607/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2025.
4. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mô hình trường học mới đối với lớp 6,7,8,9 ở các trường THCS đã đăng ký; đối với các trường không thực hiện cần lựa chọn các thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện đảm bảo hiệu quả.
5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; năng lực đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; thực hiện đúng quy định về hồ sơ chuyên môn đối với giáo viên; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
6. Tham gia có chất lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; thi học sinh giỏi; các Cuộc thi: khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, “Giao thông học đường”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Viết thư quốc tế UPU”.
II. Nhiệm vụ cụ thể
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
         1. Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục
  Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2418/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/10/2017 của Sở GD&ĐT thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2017.
Chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch nhà trường định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng học tập của học sinh. Bố trí giảng dạy rải phù hợp theo 37 tuần thực học quy định tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019.
Tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh.
Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, tổ chức dạy đủ các môn theo quy định, đúng tiến độ chương trình không có hiện tượng cắt xén, dồn ép chương trình; cân đối nội dung dạy học trên lớp, ngoài lớp phù hợp đối tượng học sinh theo hướng tăng cường phẩm chất và năng lực.
Tiếp tục triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông theo Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản 376/SGDĐT-GDTrH, ngày 6/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông.
2. Triển khai thực hiện mô hình trường học mới
3. Tổ chức dạy học môn tiếng Anh
3.1. Thực hiện chương trình tiếng Anh hệ 7 năm
Tiếp tục thực hiện chương trình tiếng Anh hệ 7 năm trong năm học 2018-2019 cho học sinh đang theo học chương trình và học sinh các lớp đầu cấp.
3.2. Kiểm tra, đánh giá học sinh
Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ và Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT .
Tiếp tục thực hiện theo văn bản số 6901/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2010 về việc hướng dẫn dạy và học Tiếng Anh; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục trung học. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu địa phương.
5. Xây dựng Kế hoạch thực hiện: tích hợp lồng ghép Quốc phòng - An ninh; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương, tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông vào các môn học và các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT-BLĐTBXH quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh khuyết tật ra lớp với hình thức học tập hòa nhập.
    7. Thực hiện nghiêm túc văn bản số 1541/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/8/2018 của Sở GD&ĐT; công văn số 30/PGDĐT-CM ngày 22/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các hoạt động đầu năm học 2018-2019. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Kế hoạch tổ chức hiệu quả, chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm học 2018-2019 và tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng trong từng học kỳ, năm học, khóa học; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT.
8. Trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhất là các trường bán trú, có học sinh bán trú bố trí và huy động được các điều kiện để đăng ký và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Công văn số 215/PGDĐT-CMTrH, ngày 23/11/2017 về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp trung học thực hiện từ năm học 2017-2018.
9. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn huyện Tuần Giáo theo Kế hoạch số 1095/KH-UBND ngày 06/8/2018 của UBND huyện.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục triển khai văn bản số 44/PGD ĐT-CM ngày 28/8/2018 của phòng GD&ĐT; công văn số 2337/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn cấp trung học; văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019.
- Tổ chức giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.
- Thực hiện nghiêm túc văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; thực hiện việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề và đúng quy trình đã tập huấn, bồi dưỡng. Đảm bảo đánh giá học sinh toàn diện, không để hiện tượng dạy tủ, học lệch; thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng tăng cường năng lực.
- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực hiện, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh với nhiều hình thức phù hợp, kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh với cộng đồng.
- Tiếp tục triển khai chất lượng văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề.
 - Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan (tỉ lệ do giáo viên, tổ chuyên môn quy định đảm bảo phù hợp; không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan), giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở.
 - Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung thư viện câu hỏi và kho đề phục vụ dạy, học, kiểm tra của trường. Chỉ đạo tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến, xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Nhà trường, các tổ chuyên môn và giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia hoạt động NCKH và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học theo hướng dẫn số 3521/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GD&ĐT; số 527/SGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2016 của Sở GD&ĐT, công văn số 52/PGDĐT-CM ngày 26/3/2016 của phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ CNTT và nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
- Tổ chức tốt Kế hoạch 512/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học có tài khoản và thực hiện thường xuyên, hiệu quả các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học; tăng cường vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực trong tham mưu và tổ chức triển khai chuyên môn của đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, huyện, cấp cụm và trường.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo quy định.
2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục
- Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, cán bộ tư vấn trường học.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm phòng ngừa, điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
 - Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt mô hình hỗ trợ giáo viên tăng chất lượng, hiệu quả làm việc tại trường để giảm áp lực làm việc tại nhà theo văn bản 1360/SGDĐT-GDTrH, ngày 26/8/2013 của Sở GD&ĐT. Tiếp tục phấn đấu mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 phòng làm việc, được trang bị đầy đủ phương tiện như bàn làm việc và tủ đựng cá nhân, máy tính, máy in, mạng internet có wifi ...; xây dựng nội quy, nền nếp làm việc cá nhân khoa học giúp giáo viên tăng chất lượng, hiệu quả làm việc tại trường giảm áp lực làm việc tại nhà trường.
IV. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; trường bán trú
1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp
- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo rà soát qui hoạch mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, sinh hoạt, tăng gia sản xuất.
- Thực hiện tốt các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh đảm bảo tuyển sinh năm học 2018-2019 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Sáng tạo trong các giải pháp nhằm huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm nhanh tỉ lệ học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần.
- Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học để xếp lớp, không tổ chức các trường theo kiểu lớp chọn.
- Xây dựng, cải tạo nhà công vụ, nhà nội trú, cảnh quan, nhà vệ sinh, nước hợp vệ sinh, mua sắm bàn ghế theo tiêu chuẩn Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT; Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế.
Thực hiện quản lý học sinh bán trú, nội trú theo các Thông tư của  Bộ GD&ĐT: số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT; số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 về quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất,  xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường…
2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và đề nghị bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Bộ GD&ĐT đã ban hành.
Tiếp tục thực hiện phát triển thiết bị dạy học tự làm theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh tại báo cáo số 62/BC-UBND ngày 31/3/2016 về việc tổng kết Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2012-2015” tỉnh Điện Biên. Các trường chủ động tổ chức Hội thi - Triển lãm thiết bị dạy học tự làm cấp trường theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả.
Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị đã được cấp, mua sắm, được tặng, ủng hộ, tài trợ.
Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 215/PGDĐT-CMTrH, ngày 23/11/2017 về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp trung học thực hiện từ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở, tỉnh, Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm. 
3. Trường chuẩn quốc gia
Chủ động tham mưu với chính quyền các cấp, tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
4. Triển khai thực hiện tốt văn bản các cấp về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2018-2019.
V. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
1. Chú trọng ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với lớp học trực tuyến.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.
3. Tổ chức nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… của đơn vị trong báo cáo các cấp; tăng cường tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
4. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
 VI. Tốt nghiệp lớp 9; công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
1. Hoàn thành chương trình và xét tốt nghiệp lớp 9 THCS
Tiếp tục tổ chức thực hiện văn bản số 762/SGDĐT-GDTrH ngày 28/4/2016 của Sở GD&ĐT về việc xét công nhận học sinh tốt nghiệp THCS. Lưu ý:
- Xây dựng kế hoạch xét công nhận học sinh tốt nghiệp THCS, BT THCS năm học 2018-2019, tổ chức kiểm tra đảm bảo đúng quy định.
- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời) đối với học sinh được công nhận tốt nghiệp cùng học bạ THCS, để học sinh nộp hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 THPT hoặc học nghề.
2. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3404/KH-UBND, ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh về PCGD-XMC giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Văn bản số 2786/SGDĐT-GDTrH, ngày 01/12/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn tỉnh.
Tập trung huy động các đối tượng trong độ tuổi phải phổ cập ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh chưa ra lớp, học sinh bỏ học và xây dựng các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh. Chú trọng công tác điều tra, cập nhật thông tin và thu thập minh chứng của các đối tượng trong độ tuổi phải phổ cập, đặc biệt là đối tượng độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp để thực hiện PCGD THCS mức độ 3; tập trung đối chiếu, rà soát liệu giữa các cấp học trên cùng địa bàn để đảm bảo tính chính xác và liên thông; tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD của địa phương; quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Theo dõi và thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Hoàn thiện cập nhật dữ liệu vào các biểu thống kê trước ngày 30/9/2018; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu với UBND cấp xã tự kiểm tra kết quả đạt chuẩn và duy trì PCGD, XMC .
          VII. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học
Khuyến khích và đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các nhà trường; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và trong quản lý. Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT- BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống, tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông. Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông.
Thực hiện công khai theo đúng quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành thực hiện quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
3. Tăng hiệu quả, giảm áp lực hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn
          Tiếp tục triển khai thục hiện nghiêm túc văn bản số 2337/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn cấp trung học.
          4. Hoạt động dự giờ
          Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng theo định hướng tại văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT.
          Hoạt động dự giờ nhằm rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy theo hướng tăng cường năng lực và phẩm chất học sinh. Hiệu trưởng căn cứ kế hoạch chuyên môn để quy định số tiết dự giờ của cán bộ quản lý, giáo viên trong năm học.
Việc đánh giá giờ dạy thực hiện theo văn bản số 411/SGDĐT-GDTrH ngày 09/3/2018 về việc triển khai Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học.
5. Tăng cường sử dụng phần mềm trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội họp, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi công tác qua internet, trang mạng “Trường học kết nối”.
6. Tổ chức và chủ động tham gia các đoàn, tổ, nhóm kiểm tra thực tế tại các trường về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, thực hiện quản lý chuyên môn, triển khai các cuộc thi đối với học sinh và giáo viên...
VIII. Các hoạt động phong trào
1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên: Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao
2. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, Thể dục, Thể thao trong nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Nghiêm túc thực hiện chào cờ và hát quốc ca đầu tuần, thể dục đầu và giữa giờ, các bài tập thể dục đầu và giữa giờ đã được tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên thể dục và tổng phụ trách đội, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của các đơn vị đưa nội dung bài tập phù hợp (các động tác võ, khiêu vũ, múa dân vũ, bài thể dục liên hoàn….).
IX. Thực hiện chế độ chính sách
Tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách ưu tiên, khuyến khích trong giáo dục như học bổng, sách giáo khoa, giấy vở viết, chính sách cho giáo dục dân tộc… chính sách đối với cán bộ, giáo viên; đảm bảo chế độ cho cán bộ giáo viên và học sinh. Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học về công tác tài chính.
Đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và kịp thời.
X. Công tác kiểm tra nội bộ:
Thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng đầu năm học của BGH.
Tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành đã qui định nhằm giữ vững nề nếp kỷ cương trường lớp học, đánh giá, xếp loại đúng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, phát hiện những thiếu sót từ đó tư vấn, khắc phục, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Trong năm học thực hiện kiểm tra toàn diện 50%, Còn lại mỗi giáo viên phải được kiểm tra thường xuyên ít nhất là 1 lần trong 1 học kỳ với nhiều hình thức: Đột xuất, định kì, thường xuyên…
XI. Công tác tuyển sinh, hoạt động trong hè
Tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 năm học 2018-2019, chuẩn bị các điều kiện cho công tác huy động học sinh khối 7,8,9 ra lớp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019.
Bàn giao học sinh cho chính quyền địa phương, phối kết hợp tổ chức các hoạt động vui trơi bổ ích, lành mạnh, an toàn trong dịp hè cho học sinh.
XII. Các công tác khác
Thực hiện theo kế hoạch bổ sung hàng tuần, hàng tháng khi có sự chỉ đạo của cấp trên.
Tích cực tham mưu cho UBND xã tổ chức có hiệu qủa các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng nhằm tuyên truyền, cổ động, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất và đời sống của nhân dân.
Thực hiện quy định về thống kê, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo đúng thời gian, mọi thông tin trong báo cáo cho các bộ phận, số liệu phải đảm bảo tính chính xác theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của các cấp quản lý.
B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1. Các danh hiệu thi đua:
          - Chi bộ: Đạt chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh đề nghị Đảng bộ Huyện khen.. Kết nạp Đảng viên mới trong năm 2018-2019: 01 đ/c.
          - Chính quyền: Nhà trường: Đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen.
          - Công đoàn: Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
          - Đoàn TN CSHCM: Đạt chi Đoàn vững mạnh xuất sắc đề nghị huyện Đoàn tặng giấy khen.
          - Liên Đội thiếu niên TPHCM: Liên Đội xuất sắc đề nghị Hội đồng đội huyện tặng giấy khen.
- Chỉ tiêu thi đua của cá nhân: UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01đ/c: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02/32 đ/c = 6,25%; Lao động tiên tiến: 31/32 đ/c = 93,75%.
2. Chất lượng học sinh:
- Về hạnh kiểm :
Lớp Tổng số hs Tốt
 
Khá
 
TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 108 70 64,8 36 33,3 2 1,9    
7 138 84 60,8 51 37,1 3 2,1    
8 97 60 61,8 36 37,2 1 1,0    
9 94 58 61,7 35 37,3 1 1,0    
Tổng 437 272 62,2 158 36,2 7 1,6    
- Về học lực :
Lớp Tổng số HS Giỏi Khá TB Yếu Kém
TS % TS % TB % TS % TS %
6 108 10 9,2 39 36,1 57 52,9 2 1,9    
7 138 15 10,8 52 37,6 69 50 2 1,6    
8 97 9 9,2 35 36,0 52 53,6 1 1,2    
9 94 8 8,5 33 35,1 53 56,4        
Tổng 437 42 9,6 159 36,3 231 53 5 1,1    
- Chỉ tiêu 2 mặt giáo dục: Phấn đấu đạt trên 45% học sinh có học lực khá, giỏi. Trong đó, 9,6% hs học lực giỏi, 36,3 % hs học lực khá. Trên 98% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt, không có học sinh hạnh kiểm yếu, học lực kém.
- HSG các cấp: 05 hs giỏi cấp huyện trở lên.
3. Phát triển mạng lưới trường lớp:
Khối Kế hoạch giao Thực hiện Duy trì Chuyển lớp - TNTHCS
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Đạt % Số lớp Số HS Đạt % Số HS Đạt %
6 3 114 3 108 94,7 3 105 97,2 105 100
7 4 140 4 138   98,5 4 135 97,8 135 100
8 3 97 3 97 100 3 96 98,9 96 100
9 3 94 3 94 100 3 92 97,8 92 100
Tổng 13 445 13 445 98,2 13 428 97,9 428 100
- Chỉ tiêu lên lớp và tốt nghiệp THCS đạt: 100%. Duy trì sĩ số đạt: 97 % trở lên.
- Tuyển sinh lớp 6 đạt: 98% trở lên.
- Tỉ lệ huy động  trong độ 11-14 tuổi đạt trên 98 %. Tiếp tục huy động số học sinh ngoài nhà trường trong độ tuổi ra lớp.
4. Xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ:
Hồ sơ Chất lượng giảng dạy CBQL
Tốt % Khá % Giỏi % Khá % Giỏi %
20 76,9 6 23,0 18 69,2 8 30,8 3 100
- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: 26/26=100% đ/c.
- CBGV đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm: 4/34 đ/c đạt: 11,7%. Thực hiện chuyên đề cấp tổ: Mỗi tổ trong năm thực hiện 03 chuyên đề; cấp trường ít nhất 02 chuyên đề, 100% GV dự giờ, học hỏi chuyên môn đồng nghiệp đúng quy định.
- 100% GV ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, 29/29 CB-GV có chứng chỉ tin học từ A trở lên.
C. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN:
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
 Chỉ đạo dạy và học theo kế hoạch và chương trình giáo dục.
           Thành lập tổ xây dựng bộ phân phối chương trình theo tổ nhóm. Hiệu trưởng ra quyết định ban hành bộ phân phối chương trình năm học 2018- 2019.
           Triển khai kế hoạch chương trình theo phân phối chương trình đã xây dựng và thống nhất. Bám sát tiến độ chương trình, bố trí dạy bù khi tiến độ chương trình còn chậm.
 Tổ chức các chuyên đề, các chủ đề nhằm nâng chất lượng giáo dục. Tăng cường bồi dưỡng phụ đạo học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
 Tăng cường tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo tháng. Phân công ban giám hiệu chỉ đạo và kiểm tra thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các tổ.
 Phân loại học sinh theo 4 mức độ giỏi, khá, trung bình, yếu để có nội dung phụ đạo cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra chất lượng học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng.
 Thành lập đội tuyển học sinh giỏi, phân công giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình để ôn.
 Định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 9 theo khả năng của từng học sinh, phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương.
                    Tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp hiệu quả, chọn các chủ đề phù hợp với vùng miền để tạo ra môi trường lành mạnh trong nhà trường.
 Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về một xã hội học tập vào các buổi họp phụ huynh. Phát huy vai trò của ban đại diện phụ huynh các lớp, trường.
 Kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền và huy động học sinh ra lớp.
Phổ biến giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.  
Tạo ra môi trường học tập thân thiện cởi mở, tổ chức các trò chơi trong nhà trường để thu hút học sinh tới trường.
 Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng .
2. Tổ chức dạy học môn tiếng Anh
 Tăng cường các thiết bị dạy học cho phòng tiếng Anh. Triển khai dạy học tiếng Anh 7 năm cho khối 6,7,8,9.
 Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh được đi dự giờ đồng nghiệp ở các trường giáo viên có kinh nghiệm trong dạy học.
 Tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tự học để nâng cao tay nghề. Đánh giá chất lượng học sinh qua các bài kiểm tra.
3. Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp
 Định hướng nghề cho học sinh khối 9 theo xu hướng phát triển kinh tế của địa phương và đất nước. Phân luồng học sinh ngay khi còn học THCS, tư vấn cho các em chọn nghề nghiệp tương lai với khả năng, năng lực của từng học sinh.
4. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đặc biệt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, mỗi học sinh, tập thể lớp và toàn trường thể hiện bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nhất.
Xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tìm hiểu về biển đảo, biến đổi khí hậu, sáng tạo xanh, giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.
5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật
           Tổng số học sinh khuyết tật ra lớp 11 em. Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần của các học sinh khuyết tật. Tạo điều kiện cho các em được hòa nhập.
           Giáo viên chủ nhiệm lớp kết hợp với phụ huynh học sinh và nhân viên Y tế chăm sóc sức khỏe cho học sinh khuyết tật.
           Không để trường hợp kỳ thị học sinh khuyết tật trong trường học. Tổ chức các hoạt động phù hợp với sức khỏe, khả năng của từng em. Theo dõi đánh giá sự tiến bộ của các em.
          6. Tổ chức hoạt động tập thể đầu năm học      
           Trong năm học tổ chức các hoạt động để lôi cuốn các em đến trường như văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm, thể thao.
 Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp hướng tới các hoạt động trải nghiệm. Giao cho các bộ phận xây dựng kế hoạch chi tiết và vào từng thời điểm. Tổ chức thực hiện theo từng thời điểm của năm học.
          7.Tổ chức quản lý học sinh bán trú
Nhà trường có 306 học sinh bán trú. Trong đó có 111 học sinh ở trong nội trú nhà trường và 195 học sinh bán trú trọ quanh trường, thành lập ban quản lý học sinh, thường xuyên kiểm tra việc học tập, sinh hoạt và giờ giấc học tập của các em học sinh nội trú và học sinh tại các hộ dân các em ở trọ. Cấp phát kịp thời đầy đủ chế độ cho học sinh bán trú.
          8. Cuối năm học tổ chức lễ tri ân học sinh khối 9
Tổ chức tuyên dương những học sinh tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và các hoạt động vào cuối năm học. Tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 9 chuyển cấp giáo dục các em truyền thống nhà trường, biết ơn thầy cô.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
1. Đổi mới phương pháp dạy học
 Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để giúp giáo viên năm vững phương pháp dạy học. Tăng cường dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm cho đội ngũ.
 Chỉ đạo công tác sinh hoạt của tổ chuyên môn cụ thể và đi sâu vào nội dung chuyên môn của từng thành viên. Chú trong sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một cách hợp lý, tránh lạm dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy.
 Nâng cao ý thức tự học của đội ngũ, kiểm tra thường xuyên để kịp thời uốn nắn những tồn tại trong quá trình dạy học của đội ngũ.
 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh viết sáng kiến đổi mới trong công tác dạy học.
     Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá học sinh một cách khách quan, công bằng. Thành lập thư viện để, ma trận đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực của người học.
 Chỉ đạo thực hiện dạy tiếng Anh học hệ 10 năm cho học sinh khối 6,7,8,9 theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục.
 Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, dã ngoại, hội chợ...
 Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với học sinh khối 9 hướng dẫn và khơi gợi ý tưởng nghiên cứu trong học sinh.
2. Đổi mới hình thức dạy học
 Chỉ đạo mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học qua các tiết đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ.
Ngay từ đầu năm cho học sinh đăng ký tham gia các cuộc thi. Cử giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn luyện. Tổ chức học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện.
 Vận động giáo viên ủng hộ sách cho thư viện, tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện xanh cho học sinh toàn trường. Giao cho đội thiếu niên TPHCM kết hợp với cán bộ thư viện tổ chức cho học mượn và đọc sách.
 Tổ chuyên môn thảo luận thống nhất các ma trận đề kiểm tra theo các cấp độ. Dùng ngân hàng đề để thiết kế đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
 Chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh.
 Kiểm tra học sinh định kỳ, qua thi học kỳ, các cuộc thi khác để đánh giá khả năng tiếp thu toàn diện của học sinh. Qua đó giáo viên động viên, tuyên dương kịp thời để khích lệ học sinh.
 Chú trọng trong công tác ra đề kiểm tra, kiểm duyệt đề, kiểm tra định kỳ, cuối học kỳ.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
 Tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên được học hỏi nâng cao tay nghề và động viên giáo viên có ý thức tự học. Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ sư phạm như dự giờ, rút kinh nghiệm. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chú trọng dạy học tích hợp, giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động phong trào và trong dạy học.
 Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ. Nâng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục. Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ quản lý giáo dục.
2. Tăng cường quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
 Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn thúc đẩy cho đội ngũ giáo viên. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, giữ vững kỷ cương trường lớp.
 Không ngừng động viên đội ngũ trong việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ, thăm lớp học hỏi đồng nghiệp, tham quan học hỏi các trường bạn.
 Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, biên soạn, sách tham khảo, trao đổi và thảo luận về đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả, đổi mới cách kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh để nâng cao chất lượng dạy học.
Thường xuyên bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho đội ngũ. Thành lập tổ cốt cán ứng dụng CNTT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm nâng cao trình độ tin học để ứng dụng vào công tác soạn giảng, quản lý nâng cao chất lượng dạy học.
 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kì 2 buổi/tháng, đảm bảo chất lượng các buổi sinh hoạt theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nội dung tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức các hoạt động, làm và sử dụng đồ dung dạy học. Tổ chức tốt các kỳ thi cho học sinh giỏi cấp trường, tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh đạt giải cao.
 Tổ chức chuyên đề tổ, trường, giao cho giáo viên có chuyên môn giỏi các cấp giúp đỡ giáo viên chuyên môn trung bình vươn lên khá giỏi.
 Thường xuyên tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm quản lý, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả, các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cảnh quan, trang trí lớp học và thực hiện các phong trào thi đua trong năm học.
IV. Phát triển mạng lưới trường lớp, sử dụng hiểu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
1. Rà soát, mạng lưới trường lớp theo quy hoạch và kế hoạch
    Duy trì tốt số lớp, số học sinh theo kế hoạch giao.
    Làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp và đi học chuyên cần. Phối kết hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo phổ cập, hội đồng nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, trưởng bản, bí thư, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… trong công tác tuyên truyền vận động và và duy trì số lượng học sinh, giảm thiểu tối đa số lượng học sinh đi học không chuyên cần.
     Nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác duy trì sĩ số học sinh, tạo ra môi trường học tập thân thiện để học sinh hứng thú đến trường.
 Huy động công tác xã hội hóa giáo dục, tạo sự ủng hộ của nhân dân, phụ huynh ủng hộ nhà trường để tu bổ cơ sở vật chất.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị
 Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Quy trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể khi sử dụng cơ sở vật chất. Sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn, các thiết bị dạy học. Thường xuyên vệ sinh, tu sửa các thiết bị hỏng để sử dụng có hiệu quả
Khai thác tốt thư viện xanh để học sinh, cán bộ giáo viên có điều kiện tham khảo.
 Làm tốt công tác huy động phụ huynh mua sách giáo khoa, giấy vở viết cho học sinh vào năm học mới. Cấp phát sách giáo khoa thuộc diện chính sách. Vận động học sinh ủng hộ sách giáo khoa cho thư viện nhà trường, ưu tiên những học sinh không thuộc diện chính sách được mượn sách giáo khoa.
 Tổ chức thi đồ dùng dạy học cấp trường vào tháng 01/2019.
3.  Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
 Tiến hành đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia một cách quyết liệt.
Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra đánh giá, điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp.
 Tích cực bồi dưỡng giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng học sinh, thường xuyên khảo sát chất lượng học sinh, xây dựng kế hoạch phụ đạo.
Duy trì các tiêu chí đạt chuẩn năm 2018-2019.
V. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
1. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy và học; Tổ chức thảo luận sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với lớp học trực tuyến để việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.
2. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.
3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng bộ số liệu thống nhất về trường, lớp, học sinh, giáo viên…. Trong báo cáo các cấp; tăng cường tham gia tập huấn bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
4. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hệ thống  thông tin điện tử, quản lý phổ cập-XMC và tính chính xác số liệu trên hệ thống.
VI. Tốt nghiệp lớp 9, thực hiện phổ cập giáo dục
1. Xét tốt nghiệp
 Tổ chức hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 9 kịp thời, xét tốt nghiệp đúng quy chế, tăng cường công tác tự kiểm tra, thành lập hội đồng xét TN trình với Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định để tổ chức họp xét. Hoàn thiện hồ sơ nộp ra phòng Giáo dục trước ngày 27/5.
2. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập
 Họp ban chỉ đạo phổ cập cấp xã, thông qua kế hoạch phổ cập. Thống nhất phương pháp điều tra giữa các nhóm điều tra của ba cấp. Thường xuyên điều tra, cập nhật các biến động trong năm. Rà soát các tiêu chí phổ cập từ đó có kế hoạch huy động học sinh ra lớp.
 Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp.
 Hoàn thiện các hồ sơ thẩm định phổ cập, có kế hoạch tự thẩm định.
VII. Tiếp tục đổi mới giáo dục trung học
1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
 Tăng cường công tác quản lý trong day học, kiểm tra đánh giá của ban giám hiệu. nâng cao trách nhiệm của đội ngũ tổ trưởng trong công tác chỉ đạo dạy và học.
Xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh các khối lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của đội ngũ trong tổ chức ôn tập, phụ đạo.
2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh
 Tổ chức họp phụ huynh định kỳ 3 lần trong năm học, bầu ban đại diện hội cha mẹ học sinh.
 Phối hợp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm lớp và BGH nhà trường trong quản lý giáo dục học sinh.
 Sử dụng đúng mục đích ngân sách huy động từ ủng hộ của cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục của nhà trường.
3. Tăng hiệu quả, giảm áp lực hồ sơ đối với giáo viên cấp trung học cơ sở
 Sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng để triển khai các văn bản đến giáo viên.
 Kiểm tra phê duyệt chặt chẽ các loại hổ sơ của giáo viên theo quy đinh. Không thêm bất kỳ loại hồ sơ nào ngoài quy định theo điều 27 điều lệ trường học.
4. Hoạt động dự giờ
 Quy định số tiết dự giờ trong một năm học cho cán bộ quản lý, giáo viên. Chỉ đạo dự giờ, rút kinh nghiệm để giáo viên trong trường được học hỏi về chuyên môn. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
5. Tăng cường sử dụng phần mềm trong quản lý hoạt động giảng dạy
 Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất như máy tính, kết nối mạng để cán bộ giáo viên có điều kiện sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
 Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về các phần mềm phục vụ dạy, học,công tác chuyên môn và công tác quản lý.
6. Công tác kiểm tra
 Chủ động trong công tác tự kiểm tra của trường  theo tháng về các lĩnh vực trong giáo dục. Từ đó chấn chỉnh những lệch lạc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 Chịu sự kiểm tra giám sát của các cấp có thẩm quyền.
7. Các hoạt động phong trào
 Chỉ đạo xây dựng bộ phân phối chương trình môn thể dục phù hợp với đặc điểm và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Tổ chức dạy học theo đúng tiến độ chương trình đã xây dựng. Phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn học sinh có năng khiếu về môn thể dục.
 Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT truyền thống.
 Thực hiện nghiêm túc chào cờ đầu tuần, thể dục đầu và giữa giờ, các bài tập thể dục đầu và giữa giờ đã được tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên thể dục và tổng phụ trách đội; tùy thuộc vào tình hình thực tiễn nhà trường sẽ lựa chọn nội dung bài tập phù hợp.
8. Công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng, báo cáo
 Vận động cán bộ giáo viên đăng ký thi đua trong năm học. Tuyên truyền công tác thi đua trong nhà trường. Phát động các đợt thi đua trong năm học đặc biệt phong trào thi đua hai tốt.
 Đánh giá thi đua một cách khách quan công bằng.
 Khuyến khích, động viên kịp thời, tạo động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên có động lực phấn đấu phát động phong trào thi đua đa dạng, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong trường học.
9. Thực hiện chế độ chính sách:
          - Đảm bảo chế độ chính sách cho học sinh, cán bộ giáo viên.
          - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong nhà trường. Cấp phát đủ chế độ học bổng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách.
10. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cốt cán của nhà trường. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, thường xuyên và đột xuất.
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thực hiện việc đứng lớp và dự giờ giáo viên theo đúng quy định.
Điều chỉnh bổ sung kế hoạch:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD &ĐT       Ngày …..tháng 9 năm 2018
                HIỆU TRƯỞNG
 
 
       
               Trần Quang Điệp      
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
1. Kế hoạch tác nghiệp tổng quát
Các hoạt động và công việc cụ thể Thời gian thực hiện (tháng) Nguời chịu trách nhiệm
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Hoạt động 1: Tổ chức nhà trường                          
CB-GV, NV trả phép hè 2017 x                       BGH
Tuyển sinh lớp 6 x                     x
T.Sinh
Bồi dưỡng hè
2017
x                       CB-GV - NV
Phân công nhiệm vụ, CM x                       Ban GH
Phân công điều tra, cập nhật, bổ sung DL PC x x         x           BCĐPC- CBĐT
Khai giảng năm học mới   x                     CB-GV-NV
Hội nghị CC, ĐH Công Đoàn, ĐOàn TN-Đội TN   x x                   CB-GV-NV, học sinh
Họp phụ PH HS   x     x         x     BGH, GV, PHHS
Xây dựng các kế hoạch x x                     BGH,
CĐ,GV, ĐT
Duyệt các KH   x                     BGH
Đăng kí thi đua năm học   x                     CB-GV-NV
Sơ kết, tổng kết         x         x      
Hoạt động 2: Hoạt động giáo dục                          
Xây dựng và duyệt ban hành PPCT x                        
Dạy học 6 buổi/tuần x x x x x x x x x x      
Khảo sát CL đầu năm x                       GV
Phụ đạo học sinh các khối   x x x x x x x x x     GV
Ôn luyện TA, Toán Trên mạng x x x x x x x            
Thi TA, Toán trên mạng                          
Ôn HS hs giỏi các môn văn hóa cấp huyện   x x x x x             BGH,
GV, HS
Thị HSG lớp 9 cấp huyện, tỉnh           x     x        
Thi HS hs giỏi máy tính cầm tay cấp huyện, tỉnh     x   x               BGH,
GV, HS
Khảo sát chất lượng học sinh x     x     x     x     BHG,
GV
Huy động
học sinh
x x x x x x x x x x     GV
HS tựu trường x                       BGH, GV
Kiểm tra học kỳ I, II. Đánh giá xếp loại người học.         x         x     Hội đồng KT
Xét THTHCS                   x     Hội đồng xét TN
Công tác bồi dưỡng thường xuyên x x x x x x x x x x     CB, GV, NV
Tự đánh giá     x           x        
Hoạt động 3: hoạt động phong trào                          
Tập luyện thể thao x x x x x x x x x x     CB, GV+HS
Đêm văn nghệ, Mít tinh ngày 20/11       x                 Ban văn thể, đoàn TN
Hội thao ngành GD&ĐT       x                 GV
Hội khỏe PĐ cấp trường           x             BGH, GV+HS
Bóng chuyên vòng cụm               x         Đội bóng
Bóng chuyên vòng Huyện                 x       VĐV
TC KN 08/3               x         CB, GV, NV
TC KN 26/3, KN Đoàn viên HS, trưởng thành Đoàn               x         CB, GV, NV, HS
Hoạt động 4: Công tác phổ cập                          
Họp BCĐPC. Điều tra PC x                       BCĐPC
Cập nhật phổ cập   x x                   GV
Thẩm định phổ cập câp xã     x                   Đoàn thẩm định
Thẩm định phổ cập cấp huyện, cấp tỉnh       x x               Đoàn TĐ các cấp
Điều tra PC đợt 2                   x     GV
Hoạt động 5: Thực hiện các cuộc vận động các phong trào TĐ                          
Xây dựng kế hoạch cuộc vận động, phong trào   x                     BGH, CTCĐ
Kiện toàn ban chỉ đạo   x                     HT
Tổ chức các hoạt động   x x x x x x x x x     BCĐ
Sơ kết, tổng kết cuộc vận động, phong trào thi đua         x         x     HT,CTCĐ
Tự đánh giá, KT cấp Huyện                 x x      
Hoạt động 6: Bồi dưỡng giáo viên                          
Thi KT, bồi dưỡng hè x                       CB, GV
Khảo sát chất lượng giáo viên   x     x     x x       BGH, TT
Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh     x x     x x x       TT, BGH, GV
Bồi dưỡng chuyên đề   x x x x   x x x x     BGH, TCM,GV
Đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm                   x     GBH, CTCĐ
Nâng cao trình độ x                   x x GV
Hoạt động 7: Cơ sở vật chất                          
Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới x x                   x BGH, GV
Lao động, chăm sóc, tu sửa trường lớp x x x x x x x x x x x x Ban LĐ
Dự trù kinh phí cho hoạt động XHH giáo dục x                 x x   BGH
Làm sân nội trú, đường nước, hàng rào sắt x x x x                 Ban LĐ, HS các lớp, HS nội rú
Chăm sóc vườn rau, vườn hoa, cây xanh, cây cảnh, vườn rau x x x x x x x x x x x x HS các lớp, HS nội rú
Hoạt động 8: Công tác kiểm tra                          
Thực hiện 3 công khai   x       x           x HT
Kiểm tra toàn diện, chuyên đề   x x x x x x x x x     Ban thanh tra nội bộ
Xây dựng kế hoạch, tổng kết CT kiểm tra NBTH   x               x     BGH
Hoạt động 9: Duy trì trường chuẩn Quốc gia                          
Khảo sát chất lượng học sinh x     x     x           BGH, GV
Khảo sát chất lượng giáo viên   x     x     x         BGH, TT
Khảo sát cán bộ quản lý   x     x       x       BGH
Khảo sát cơ sở vật chất x x                   x BGH, BLĐ
Khảo sát tổ chức nhà trường x x                   x BGH
Bổ sung hồ sơ         x       x       CB, GV, NV
Hoạt động 10: Thi đua                          
Phát động thi đua   x x x     x x         Ban thi đua
Đăng ký thi đua   x                     Ban thi đua
Sơ kết thi đua     x       x x   x     Ban thi đua
Tổng kết thi đua                   x     Ban thi đua
Khen thưởng       x           x     Ban thi đua
Hoạt động 11: Chế độ chính sách; tài chính                          
Cấp phát sách giáo khoa, giấy vở viết, VPP CB, GV x x                     HT- TV-GVCN
Tiếp nhận thiết bị dạy học x                     x BGH
Chế độ BT cho HS x x x x x x x x x x     KT, GVCN
NĐ 86/ NĐ-CP x x       x x            
HT gạo cho HS   x     x     x         BGH, GV, HS
Chế độ lương, các chế độ khác cho CB,GV,NV x x x x x x x x x x x x KT
Báo cáo công tác tài chính         x         x     KT
Dự trù thu chi trong năm học x                 x x   BGH, HĐT, HPH
Quyết toán tài chính         x     x   x     KT
Hoạt động 12: Phổ biến giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy x x x x x x x x x x     BGH+ CĐ+ Đoàn TN+
Đội TN+ GVCN, NV
Xây dựng kế hoạch   x                     BGH
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên   x                     BGH
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục x x x x x x x x x x     BGH+ CĐ+ Đoàn TN+
Đội TN+ GVCN, NV
Cho học sinh ký cam kết thực hiện   x                     BGH
Đánh giá kết quả thực hiện         x         x     BGH
Hoạt động 13: Xét công nhận tốt nghiệp THCS                 x x     BGH+ GV
Xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp                 x       BGH
Kiểm tra hồ sơ công nhận tốt nghiệp                 x x     BGH+ GV
Xét công nhận tốt nghiệp                   x     BGH+ GV
Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời                   x     BGH
Hoạt động 14
:Tự đánh giá cơ sở Giáo dục
  x     x         x     BGH+
Đoàn thể
Thành lập các tổ nhóm   x                     BGH
Thu thập minh chứng   x x x x x x x x x     Các nhóm minh chứng
Báo cáo các tiêu chuẩn         x         x     Các nhóm minh chứng
Hoạt động 15: Đánh giá cuối năm                   x     BGH+ tổ chuyên môn+ GV+ NV
Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp                   x     BGH+ tổ CM+ GV+ NV
Đánh giá công chức, viên chức, người lao động                   x     BGH+ tổ CM+ GV+ NV
Báo cáo, tổng hợp kết quả                   x     BGH+ tổ CM
Hoạt động 16: Thực hiện 3 công khai x x x x x x x x x x     BGH+ KT
Công khai tài chính, cơ sở vật chất x x x x x x x x x x     BGH+ KT
Công khai Chất lượng x x x x x x x x x x     BGH
Công khai đội ngũ x x x x x x x x x x     BGH
Hoạt động 17: Tuyển sinh, nghỉ hè x x                   x BGH
Xây dựng KH tuyển sinh                   x     BGH
Nhận bàn giao Hồ sơ học sinh  HTCTTH                   x     BGH
Dự kiến HĐ tuyển sinh                   x     BGH
Bàn giao học sinh về gia đình nghỉ hè                   x     BGH+ GVCN
Giải quyết phép hè 2019 cho CBGV - CNV                     x   BGH+ CĐ
Phân công nhiệm vụ NV, BGH trực hè                     x x BGH
Bảo vệ cơ sở vật chất trường học                     x x BV
Tiếp nhận sách giáo khoa, giấy vở viết, thiết bị dạy học                     x x BGH
Tuyển sinh học sinh khối 6                       x Hội đồng TS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN THỨ BA: KẾ HOẠCH CỤ THỂ
I. THÁNG 8
1. Kế hoạch tháng, tuần:
 
Tháng Nội dung công việc Biện pháp chính Điều chỉnh, bổ sung
8 - Tuyển sinh lớp 6( Đợt 2)
- GV hè trả phép hè 2018.
- Thi kiến thức, bồi dường hè;
- TH: TC, PCCY, ATTP
- Phân công điều tra phổ cập
- Cấp phát VPP; SGK,GVV. Tiếp nhận thiết bị dạy học.
- Phân công nhiệm vụ, chuyên môn đợt 1.
- Xây dựng ban hành QĐ bộ PPCT các môn học
- HS tựu trường.
- Sinh hoạt chuyên đề tổ.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới;
- Dự trù thu chi trong năm học.
- Ổn định và duy trì các nề nếp nội trú.
- Thu hồ sơ các loại chế độ học sinh 4T cuối năm 2018.
- Lao động: chăm sóc vườn hoa, cây xanh, vườn chuối, đường nước, nhà bếp, tu sửa trường lớp.
- Luyện tập văn nghệ, trò chơi chuẩn bị cho Khai giảng + Đón chuẩn QG
- Tham gia HN Tổng kết năm học ngành.
 - Cử GV tham gia thi kiến thức và bồi dưỡng
- Lập danh sách số lượng học sinh từng lớp cấp đủ sách giáo khoa, giấy vở viết cho học sinh
- BGH
- Tổ chức ôn tập ra đề kiểm tra; lên lịch khỏa sát; chấm báo cáo chất lượng khảo sát.
- TL Tổ nhóm xây dựng PPCT các môn.
- Xây dựng nội dung thông nhất bồi dưỡng hè 2018.
- Tổ chức lao động, vệ sinh trường, lớp .
 
- Các tổ chuyên môn thống nhất, xây dựng PPCT các môn học.
 
- HĐ xét duyệt, KT, GVCN
 
 
 
 
 
- Xây dựng KH tập luyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN TRƯỚC
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
          - Phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu đúng trình độ đào tạo, hợp lý.
     - Lao động vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất đảm bảo, khuôn viên sạch sẽ
      - Xây dựng, phê duyệt bộ phân phối chương trình 
- Tổ chức thực hiện chuyên đề cấp tổ thống nhất nội dung bồi dưỡng hè 2018
- Phát SGK cho học sinh thuộc diện chính sách; Cấp phát VPP cho CB, GV
- Triển khai, thu hồ sơ chế độ chính sách học sinh 4 tháng cuối năm 2018
     * Tồn tại:  
          - Tỷ lệ học sinh ra lớp chưa đủ theo chỉ tiêu kế hoạch giao
     - Một số bộ môn xây dựng PPCT còn chậm
* Kết quả đạt được:
Công việc đạt được tương đối đảm bảo theo KH đã đề ra
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 01
Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
     - Ổn định nề nếp dạy học trong toàn trường
- Thực hiện dạy học tuần 1 đúng KH chung của toàn ngành, bắt đầu từ 20/8
- Tuyển chọn học sinh giỏi sử dụng MTCT; Họp HĐGD+ Chuyên môn đầu năm.
    - Tổ chức luyện tập văn nghệ, các trò chơi dân gian chuẩn bị khai giảng
    - Rèn kỹ năng sống cho học sinh, Phổ biến giáo dục pháp luật, ATGT
    - Lao động vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa theo khu vực phân công
- Huy động học sinh ra lớp đảm bảo theo chỉ tiêu KH giao
                                               
                                                          
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN:01 từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
20/8
   
Chào cờ Họp Hội đồng T8 + Họp CM
DẠY VÀ HỌC  
   
   
   
Thứ 3
21/8
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
  Huy động học sinh
  Luyện tập VN
   
   
Thứ 4
22/8
   
DẠY VÀ HỌC Huy động học sinh
  Lao động
  Luyện tập VN
   
   
Thứ 5
23/8
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
  Luyện tập VN
   
   
   
Thứ 6
24/8
DẠY VÀ HỌC Huy động học sinh
   
   
Thứ 7
25/8
DẠY VÀ HỌC  
   
   
CN
26/8
Nghỉ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN TRƯỚC
     * Ưu điểm:
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước
     - Ổn định nề nếp dạy và học theo đúng TĐCT
    - Luyện tập văn nghệ, trò chơi dân gian chuẩn bị khai giảng năm học mới
     - Rèn kỹ năng sống cho học sinh, Phổ biến giáo dục pháp luật
- Huy động học sinh ra lớp
- Họp HĐGD + chuyên môn năm học 2018-2019
- Xét chế độ cho học sinh đảm bảo theo quy định
- Lao động: Trồng rau, trồng hoa, vườn Sinh – địa; làm đường nước.
     * Tồn tại:  
          - Tỷ lệ học sinh ra lớp chưa đủ theo chỉ tiêu kế hoạch
     - Một số học sinh nộp sổ HK, hộ nghèo còn chậm.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 02
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước
     - Nâng cao chất lượng dạy và học
- Sinh hoạt chuyên môn tổ
- Bồi dưỡng học sinh giỏi sử dụng MTCT
     * Các hoạt động khác
- Luyện tập văn nghệ; các trò chơi dân gian
- Rèn kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật cho HS,…
           - Điều tra phổ cập, huy động học sinh ra lớp
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN:02 từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
27/8
   
Chào cờ Họp CM Tổ
DẠY VÀ HỌC  
   
   
   
Thứ 3
28/8
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
  Huy động học sinh
  Luyện tập VN
   
   
Thứ 4
29/8
   
DẠY VÀ HỌC Huy động học sinh
  Lao động
  Luyện tập VN
   
   
Thứ 5
30/8
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
  Luyện tập VN
  Tổng duyệt CT Lễ Khai giảng
   
   
Thứ 6
31/8
DẠY VÀ HỌC Huy động học sinh
   
   
Thứ 7
01/9
DẠY VÀ HỌC  
   
   
CN
02/9
Nghỉ lễ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 8
*/ Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:
          - CBGV - NV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông.
          - Ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thực hiện đảm bảo ngày giờ công lao động
* Chuyên môn – Phổ cập
          - Phân công nhiệm vụ năm học 2018-2019
- Biên chế các tổ chuyên môn: 04 tổ: Sinh-Hóa, Toán-Lý, Tổng hợp, Văn -Sử và 01 tổ Văn phòng
- Phân công tổ chức, kiện toàn các tổ chức đoàn thể (thông qua các quyết định)
- Tiếp tục tham gia bồi dưỡng hè, thi kiến thức đạt kết quả cao
- Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu chậm nhất ngày 16/8/2018
- Vào học chính thức ngày 20/8/2018
- Thực hiện đúng tiến độ chương trình tuần học 1,2
- Dự thảo quy định thống nhất về công tác chuyên môn gồm nề nếp dạy và học, chủng loại hồ sơ sổ sách theo quy định, công tác báo cáo...
- Duy trì đảm bảo kế hoạch dạy và học trong toàn trường;
- Dạy học bám sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh đối với học sinh thực hiện mô hình trường học  mới.
- Tổ chức thực hiện chuyên đề cấp tổ: Thống nhất nội dung bồi dưỡng hè 2018 đối với các môn
- Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp tổ, cấp trường trong năm học;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh (hình thức ngoại khóa)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi
- Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 9; học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9.
- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém
- Hoàn thiện bộ phân phối chương trình năm học 2018-2019 (thực hiện 37 tuần thực học)
- Phê duyệt bộ PPCT
- Phân công ra đề kiểm tra học kỳ I.
- Đăng ký mua hồ sơ nhà trường
Công tác phổ cập:
- Tiếp tục huy động học sinh ra lớp đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch giao
- Tiếp tục tuyển sinh theo kế hoạch
- Tổ chức tổng điều tra biến động, cập nhật hồ sơ phổ cập
- Chốt danh sách học sinh các lớp
 */ Công tác khác:
- Tăng cường công tác bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất. Trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp.
- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi...
- Tổ chức tập luyện văn nghệ của giáo viên và học sinh cụm trường.
- Ổn định công tác nội trú, văn thể mĩ.
- Dự kiến thu chi cho năm học 2018-2019.
- Thu hồ sơ, danh sách xét chế độ cho học sinh theo Nghị định 86, Nghị định 116, Thông tư 42, hạn  cuối ngày 15/8/2018 nộp cho đồng chí Văn
- Phát SGK cho học sinh thuộc diện chính sách
- Cấp phát văn phòng phẩm cho giáo viên
- Tổ chức xét duyệt chế độ cho học sinh
- Họp ban Chấp hành, Ban đại diện phụ huynh học sinh
- Bàn giao cơ sở vật chất cho các lớp
        * Tồn tại
        - Học sinh khối 6,7 ra lớp chưa đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch giao, số lượng học sinh chuyển đi, bỏ học trong hè nhiều.
                   - Công tác quản lý, truy bài đầu giờ chưa hiệu quả, nhiều GVCN có mặt đầu giờ nhưng lại không lên lớp để đôn đốc quản lý học sinh.
        - Các phòng học bộ môn đã được GV sử dụng nhưng công tác quản lý chưa đảm bảo, công tác vệ sinh còn bẩn.
        - Công tác bảo quản tài sản lớp học chưa đảm bảo.
        - Công tác vệ sinh trong và ngoài lớp học chưa sạch sẽ.
 
II. THÁNG 9
1. Kế hoạch tháng, tuần :
Các công việc chính Biện pháp chính Điều chỉnh, bổ sung
Tổng duyệt CT khai giảng+ Đón chuẩn
Khai giảng năm học mới + Đón chuẩn;
Xây dựng và hoàn thành các kế hoạch
Huy động học sinh
Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Ôn luyện HSG MTCT, HSG các môn văn hóa
Khảo sát CLHS+GV đầu năm
Thực hiện 3 công khai
Ôn HS Giỏi GTTMTCT
Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo, tự chọn
Lao động chăm sóc vườn rau, tu sửa trường lớp.
Cấp phát gạo cho học sinh
Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
Kiểm tra các chế độ CSHS 4T cuối 2018
Cập nhật dữ liệu phổ cập
Lao động: Làm sân nội trú, đường nước
Họp phụ huynh
Tập huấn CTPTVTG
Tổ chức Trung thu HSNT
Đăng kí Thi đua năm học 2018-2019
Chuẩn bị HN CC-VC -NLĐ
Triển khai nhiệm vụ năm học tới cán bộ giáo viên. Giao chỉ tiêu kế hoạch cho cán bộ giáo viên; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học. Duyệt các kế hoạch. Tổ chức huy động số lượng học sinh chưa ra lớp. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo; kế hoạch khảo sát tiêu chí trường chuẩn ngay từ đầu năm từ đó có kế hoạch thực hiện.
- Cử giáo viên ôn HSG, chọn đội tuyển HS.
Phát động thi đua trong cán bộ giáo viên; đăng kí thi đua trong năm học
Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội TNTPHCM đại hội và đi vào hoạt động.
 Tổ chức họp phụ huynh học sinh bàn bác thồng nhất các tiêu chí phấn đấu của nhà trường. Tổ chức khai giảng năm học long trong, chu đáo.
Các tổ CM, TC triển khai công tác thi đua đầu năm học.
 
Tổ chức hội nghị công chức bàn bạc thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học; quy chế hoạt động của nhà trường.
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN TRƯỚC
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
          - Duy trì các nề nếp dạy –học
     - Lao động vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất đảm bảo, khuôn viên sạch sẽ
- Tổ chức thực hiện chuyên đề cấp tổ thống nhất nội dung bồi dưỡng hè 2018
- Triển khai, thu hồ sơ chế độ chính sách học sinh 4 tháng cuối năm 2018
- Luyện tập văn nghệ, trò chơi chuẩn bị khai giảng. Tổng duyệt chương trình.
     * Tồn tại:  
          - Vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học tự do.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 03
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Nghỉ lễ theo kết hoạch
- Ôn luyện HSG MTCT.
    - Tổng duyệt chương trình. Tổ chức Lễ khai giảng + Đón chuẩn Quốc gia
    - Lao động vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa theo khu vực phân công
- Huy động học sinh ra lớp đảm bảo theo chỉ tiêu KH giao
- Học bù theo kế hoạch
- Hoàn thiện các hồ sơ chế đọ cho học sinh 4 tháng cuối năm 2018.
                                                  
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 03 từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
03/9
   
Nghỉ lễ 02/9 Nghỉ lễ 02/9
   
   
   
   
Thứ 3
04/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
  Huy động học sinh
  Luyện tập VN
   
   
Thứ 4
05/9
   
Khai giảng+ Đón chuẩn  
   
   
   
   
Thứ 5
06/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
   
   
Thứ 6
07/9
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC( Học bù 03/9)
  Huy động học sinh
   
Thứ 7
08/9
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC( Học bù 05/9)
   
   
CN
09/9
Nghỉ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN TRƯỚC
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
          - Duy trì các nề nếp dạy –học
     - Lao động vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất đảm bảo, khuôn viên sạch sẽ
- Tổ chức thành công Lễ khai giảng+Đón chuẩn
- Hoàn thiện hồ sơ chính sách học sinh 4 tháng cuối năm 2018
- Học bù theo KH.
- Hoàn thiện việc xây các kế hoạch
     * Tồn tại:  
          - Vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học tự do.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 04
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duyệt các loại kế hoạch
- Ôn luyện HSG MTCT.
- Khảo sát chất lượng các khối lớp.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Họp hội đồng giáo dục tháng 9
- Duyệt các khoản đóng góp, XHH và các chính sách 4T cuối năm 2018.
- Tiếp nhận, cấp phát gạo cho học sinh bán trú đợt 1 kỳ I.
- Xây dựng kế hoạch họp phụ huynh đầu năm 2018-2019.
- Tập huấn Máy tính cầm tay, tiếng mông.
- Phân công chuyên môn đợt 3 năm học 2018-2019
                                                  
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 04 từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
10/9
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Họp HDGD tháng 9
   
   
   
   
Thứ 3
11/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
   
   
Thứ 4
12/9
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG Máy tính cầm tay
   
   
   
   
Thứ 5
13/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
   
   
Thứ 6
14/9
DẠY VÀ HỌC  
  Kiểm tra các khoản đóng góp + HS chế độ HS
   
Thứ 7
15/9
DẠY VÀ HỌC  
   
   
CN
16/9
Nghỉ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 04
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duyệt các loại kế hoạch. Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- TC khảo sát chất lượng các khối lớp.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Họp hội đồng giáo dục tháng 9
- Duyệt các khoản đóng góp, XHH và các chính sách 4T cuối năm 2018.
- Tiếp nhận, cấp phát gạo cho học sinh bán trú đợt 1 kỳ I.
- Hoàn thành tập huấn Máy tính cầm tay, tiếng mông.
          * Tồn tại:  
          - Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 05
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, khu nội trú mới.
- Họp tổ chuyên môn
- Tổ chức họp phụ huynh các khối lớp đầu năm 2018-2019.
- Tập huấn TOT của chương trình phát triển vùng Tuần giáo
- Trao học bổng “ Vì em hiếu hoc” của TĐVT Quân đội Viettel.
- Tổ chức Trung thu cho học sinh Nội trú.
                                                  
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 05 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
17/9
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Họp chuyên môn tổ
TH “TOT” CTPTVTG TH “TOT” CTPTVTG
   
   
   
Thứ 3
18/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
TH “TOT” CTPTVTG TH “TOT” CTPTVTG
   
   
   
Thứ 4
19/9
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG Máy tính cầm tay
   
TH “TOT” CTPTVTG TH “TOT” CTPTVTG
   
   
Thứ 5
20/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
TH “TOT” CTPTVTG TH “TOT” CTPTVTG
   
   
   
Thứ 6
21/9
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG Máy tính cầm tay
  Tổ chức Trung thu cho HSNT ( Buổi tối)
TH “TOT” CTPTVTG TH “TOT” CTPTVTG
Thứ 7
22/9
DẠY VÀ HỌC  
Họp phụ huynh đầu năm TH “TOT” CTPTVTG
TH “TOT” CTPTVTG  
CN
23/9
Nghỉ Nghỉ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 05
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duyệt các loại kế hoạch. Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- TC khảo sát chất lượng các khối lớp.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Họp hội đồng giáo dục tháng 9
- Duyệt các khoản đóng góp, XHH và các chính sách 4T cuối năm 2018.
- Tiếp nhận, cấp phát gạo cho học sinh bán trú đợt 1 kỳ I.
- Hoàn thành tập huấn Máy tính cầm tay, tiếng mông.
          * Tồn tại:  
          - Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 06
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT.
- Họp tổ chuyên môn.
- Đăng kí thi đua năm học 2018-2019
- Tổ chức Truyền thông” Nước sạch vệ sinh môi trường” năm 2018..
- Tập huấn TOT của chương trình phát triển vùng Tuần giáo
- Báo cáo Niên gián, thống kê đầu năm.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, làng nền sân nội trú.
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 06 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
24/9
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Họp chuyên môn tổ
   
   
   
   
Thứ 3
25/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
   
   
Thứ 4
26/9
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG Máy tính cầm tay
  Tổ chức: TT“ Nước sạch VSMT 2018”
   
   
   
Thứ 5
27/9
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
   
   
Thứ 6
28/9
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG Máy tính cầm tay
   
   
Thứ 7
29/9
DẠY VÀ HỌC  
   
   
CN
30/9
Nghỉ Nghỉ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 06
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duyệt các loại kế hoạch. Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Duyệt kế hoạch năm học 2018-2019
- Tổ chức truyền thông “ Nước Sạch VSMT 2018”
          * Tồn tại:  
          - Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 07
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức: Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018     
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT.
- Họp Hội đồng tháng 10
- Tổ chức Trao học bổng khuyến học Tỉnh Điện Biên
- Tham gia Đại hội khuyến học xã Phình Sáng 2018-2023
- Xây dựng kế hoạch Thi GVDG cấp trường.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, làng nền sân nội trú.
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 07 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
01/10
“Tổ chức: Lễ khai mạc Tuần lễ HT Suốt đời”  
DẠY VÀ HỌC Họp hội đồng tháng 10
   
   
Thứ 3
02/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
“ Trao HB Khuyến học”  
   
Thứ 4
03/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay
  Đại Hội Khuyến Học 2018-2023
Thứ 5
04/10
Đại Hội Khuyến Học 2018-2023 Đại Hội Khuyến Học 2018-2023
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
05/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay
   
Thứ 7
06/10
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
07/10
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 9
*/ Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:
          - CBGV - NV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông.
          - Ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thực hiện đảm bảo ngày giờ công lao động
          - Phát động Thi đua đợt 1 năm học 2018-2019
* Chuyên môn – Phổ cập
- Xây dựng và hoàn thành các kế hoạch
- Huy động học sinh
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách
- Ôn luyện HSG MTCT, HSG các môn văn hóa
- Khảo sát CLHS+GV đầu năm
- Thực hiện 3 công khai
- Ôn HS Giỏi GTTMTCT. TL đội tuyển học sinh giỏi các môn Văn hóa lớp 9.
- Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo, tự chọn
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
- Tổ chức cập nhật biến động, cập nhật hồ sơ phổ cập. Hoàn thiện các biểu phổ cập toàn xã
- Lập tờ trình mở lớp XMC năm 2018.
 */ Công tác khác:
- Khai giảng năm học mới + Đón chuẩn.
- Tăng cường công tác bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất. Trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp.
- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi...
- Ổn định công tác nội trú.
- Cấp phát gạo cho học sinh
- Họp phụ huynh. Họp ban Chấp hành, Ban đại diện phụ huynh học sinh
          - Tập huấn CTPTVTG. Tổ chức Trung thu HSNT
- Đăng kí Thi đua năm học 2018-2019
- Duyệt kế hoạch THNV, KH chiến lược, KH chuyên môn với Phòng GD&ĐT.
        * Tồn tại
- Nộp kế hoạch còn chậm so với quy định: Cà Tâm, Quách Nương, Lò Hưng, Trần Tuân.         
- Hoat động Đội chưa đi vào nề nếp: Truy bài, chấm cờ.
- Không tham gia Trung Thu: Sùng Kỷ, Lò Hải. Truyền Thông: Cà Tâm, Lò Toàn.
- Công tác bảo quản tài sản lớp học chưa đảm bảo.
        - Công tác vệ sinh lớp học ở 1 số lớp còn chưa sạch sẽ.
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 :
1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua
- Tiếp tục hưởng ứng thi đua đợt I :  05/9 – 20/11/2018           
          - Đoàn kết nôi bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt luật lệ an toàn gia thông, dân chủ trong trường học, đảm bảo ngày giờ công
2. Công tác chỉ đạo chuyên môn – Phổ cập :
- Ổn định và phát huy các nề nếp dạy và học. Dạy học trên 6 buổi/tuần, dạy HĐNGLL, dạy tự chọn, dạy phụ đạo theo kế hoạch.
- Giáo viên cần ổn định các nề nếp, thực hiện nghiêm túc các quy chế, nề nếp chuyên môn.
- Ôn học sinh giỏi các môn VH lớp 9 (Chiều 2+ 4), ôn HSG máy tính cầm tay ( Chiều 2+ 4 +6)
         - Duy trì việc học buổi tối của học sinh nội trú. XD kế hoạch dạy buổi tối ( 2 GV/ngày)
         - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 ( Từ 15/10)
         - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
         - Tăng tỉ lệ chuyên cần ở các lớp
*/ Công tác phổ cập GDTHCS :
- Hoàn thiện các biểu phổ cập, hồ sơ tự thẩm định cấp xã.
- Mở các lớp XMC khi có quyết định.
3. Các công tác khác :
- Duy trì công tác vệ sinh các lớp, khu nội giáo viên, học sinh…
          - Ổn định và duy trì và nâng cao chất lượng các nề nếp của đội thiếu niên.
          - Kiểm tra công tác đầu năm của Phòng, Sở.
         - Tham gia đại hội khuyến học cấp xã.
       - Phân công chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị CNVC ( ngày 08/10)
* Các văn bản triển khai : ( Có danh sách kèm theo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. THÁNG 10
1. Kế hoạch tháng, tuần :
Tháng Nội dung công việc Biện pháp chính Điều chỉnh, bổ sung
10 Thi  HS Giỏi GTTMTCT cấp trường;
Hội nghị CC; ĐH đội, đoàn.
 
Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo; Tổ chức các hoạt động.
XD kế hoạch, TC thi GVDG cấp trường.
 
Tổ chức thi KHKT năm học 2018-2019.
Thanh tra chuyên đề,  toàn diện.
 
Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời ( TC Điểm)
Lao động chăm sóc, vệ sinh trường lớp; làm nhà để xe HS, Hố rác, láng nền sân.
Duy trì tập luyện TDTT.
Thẩm định PC cấp xã, cấp huyện
Duy trì các nề nếp nội trú.
Đăng kí dự thi GVDG cấp tỉnh
Xây dựng chuyện đề cụm Ta Ma –Phình Sáng – Rạng Đông.
Thành lập đội tuyển học sinh giỏi
Phân công các thành viên XD các nội dung để tiến hành Hội nghị, Đại hội
 
Xây dựng kế hoạch thi giảng, đăng kí, TL Ban GK, dự giờ, đánh giá.
Phát động cuộc thi KHKT.
Xây dựng kế hoạch thanh tra, thành lập ban thanh tra tiến hành thanh tra.
XDKH, duyệt phòng GD&ĐT, TC đúng KH
Tổ chức lao động theo tuần, tháng.
 
Hoàn thiện hồ sơ phổ cập. Tham mưu với xã ra QĐ đoàn tự KT PC cấp xã.
TC đăng kí cho gv đủ điều kiện
TC họpTN nội dung chuyên đề BGH trong cụm
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 07
* Ưu điểm:
- Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Tham gia Đại hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2018-2023
- Tổ chức trao học bổng Hội khuyến học Tỉnh Điện Biên
* Tồn tại:
- Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 08
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức 2018-2019
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT+ HSG các môn VH lớp 9
- Đăng kí Thi GVDG cấp trường ( Tổ Văn – Sử + Tổng hợp)
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, đào hố rác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 08 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
08/10
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Hội nghị CC-VC 2018-2019
   
   
Thứ 3
09/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
10/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 5
11/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
12/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 7
13/10
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
14/10
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 10
*/ Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:
          - CBGV - NV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông.
          - Ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thực hiện đảm bảo ngày giờ công lao động.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua đợt 1 năm học 2018-2019
* Chuyên môn – Phổ cập
- Duy trì và phát huy các nề nếp dạy học. Duy trì việc dạy phụ đạo, tự chọn.
- Tổ chức huy động học sinh ra lớp.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề cụm TM-PS-RĐ cấp huyện năm học 2018-2019.
- Ôn luyện HSG MTCT, HSG các môn văn hóa. Tham gia thi, chấm HSG MTCT cấp huyện(Đạt giải KK).
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018- 2019.
- Tham gia thi KHKT cấp huyện ( Đạt giải 3)
- Thực hiện 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.
- Ôn HS Giỏi GTTMTCT. TL đội tuyển học sinh giỏi các môn Văn hóa lớp 9.
- Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo, tự chọn, HĐNGLL, HN
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn
- Tổ chức tự thẩm định phổ cập cấp xã. Thẩm định và duy trì PCGD-XMC năm 2018 cấp huyện.
- Quyết định, tổ chức mở lớp XMC năm 2018, 2019 theo kế hoạch.
 */ Công tác khác:
- Tăng cường công tác bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất. Trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp.
- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi...
- Ổn định hoạt động công tác nội trú.
- Cấp phát các chế độ tháng 09, 10/2018 cho học sinh
- Tham gia các đoàn công tác của Phòng , Sở GD&ĐT.
          - Tập huấn CTPTVTG.
- Lao động: Trồng rau, chuối, láng nền sân, đường nước.
        * Tồn tại
        - Công tác vệ sinh lớp học ở 1 số lớp, một số khu vực được phân công còn chưa sạch sẽ.
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 :
1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua
- Tiếp tục hưởng ứng thi đua đợt I : 05/9 – 20/11/2018. Sơ kết thi đua đợt I. Phát động thi đua đợt II 21/11-03/2/2019.          
          - Đoàn kết nôi bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt luật lệ an toàn gia thông, dân chủ trong trường học, đảm bảo ngày giờ công
2. Công tác chỉ đạo chuyên môn – Phổ cập :
- Ổn định và phát huy các nề nếp dạy và học. Dạy học trên 6 buổi/tuần, dạy HĐNGLL, dạy tự chọn, dạy phụ đạo theo kế hoạch.
- Giáo viên cần ổn định các nề nếp, thực hiện nghiêm túc các quy chế, nề nếp chuyên môn.
- Ôn học sinh giỏi các môn VH lớp 9 (Chiều 2+ 4).
         - Duy trì việc học buổi tối của học sinh nội trú. XD kế hoạch dạy buổi tối ( 2 GV/ngày)
         - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 ( Từ 15/10)
         - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
         - Tổ chức huy động học sinh ra lớp. Tăng tỉ lệ chuyên cần ở các lớp váo các buổi chiều.
- Duy trì và phát huy các nề nếp dạy học. Duy trì việc dạy phụ đạo, tự chọn.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách
- Tổ chức thực hiện chuyên đề: Tổ Văn-Sử: 15/11; Tổng hợp : 13/11; cụm TM-PS-RĐ ngày 26/11/2018 ( THCS Phình Sáng).
- Ra và nộp đề kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 các môn VH cơ bản.
- Tập huấn Dự án THCS vùng KKN giai đoạn II- Môn Âm nhạc ( Trần Sơn).
- Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo, tự chọn, HĐNGLL, HN
- Tổ chức tập võ cổ truyền cho HS, tập thể dục đầu giờ.
- Thẩm định PCGD-XMC năm 2018 cấp Tỉnh.
- Tổ chức dạy các lớp XMC năm 2018 - 2019.
 */ Công tác khác:
- Tổ chức đang kí thi từ hạng II lên hạng I, học thăng hạng II, III
- Tham gia học QLGD 2018,2019 ( Trần Điệp).
- Tăng cường công tác bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất. Trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp.
- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Thăm hỏi..., cấp phát gạo đợt 2 - Kỳ I cho HSBT.
- Duy trì và phát huy công tác nội trú. Ổn định và duy trì và nâng cao chất lượng các nề nếp của đội thiếu niên.
- Tập luyện văn nghệ. Tổ chức KN ngày NGVN 20/11 ( Sáng 19/11/2018): Phân công NV: …
- Tham gia các đoàn công tác của Phòng , Sở GD&ĐT.
          - Tập huấn CT Thi đua - KT năm 2018 ( Trần Điệp). Tập huấn CTPTVTG tại xã RĐ-PS ( Quyền Công).
- Lao động: Trồng rau, chuối, láng nền sân, Ống khỏi.
- Rà soát, lập tờ trình bổ sung kinh phí cuối năm 2018.
* Các văn bản triển khai : ( Có danh sách kèm theo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. THÁNG 11
1. Kế hoạch tháng, tuần :
Tháng Nội dung công việc Biện pháp chính Điều chỉnh, bổ sung
11 Duy trì và phát huy các nề nếp dạy học
Tổng kết thi  giáo viên dạy giỏi cấp trường;
Tham gia thi KHKT cấp huyện
 
Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo; Tổ chức các hoạt động.
Kiểm tra chuyên đề,  toàn diện.
Tổ chức KN 36 năm ngày NGVN
 
Tổ chức chuyện đề tổ: Văn-sử; Tổng hợp, chuyên đề cụm Ta Ma –Phình Sáng – Rạng Đông ( 26/11).
Thẩm định PC cấp tỉnh
Duy trì việc mở lớp XMC theo KH
 
Tham gia tập huấn dự án THCS VKKN giai đoan 2 môn: Âm nhạc
Tham gia đoàn công tác của huyện, phòng, sở GD.
TH theo KH của CT PTV Tuần Giáo.
Lao động chăm sóc, vệ sinh trường lớp; láng nền sân, làm ống khói.
Duy trì tập luyện TDTT, văn nghệ.
Duy trì các nề nếp nội trú.
 
TC dạy học theo KH, TKB
 
Hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định công nhận.
Hoàn thiện Poster, cách trình bày TG thi KHKT.
Tổ chức lao động theo tuần, tháng.
TC theo kế hoạch
Kết hợp các trường TC theo kế hoạch.
TC cho GV dự chuyên đề theo kế hoạch.
Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
Kết hợp với BCĐ PC xã: Theo dõi, đôn đốc việc mở lớp XMC tại các điểm trường TH
 
Cử giáo viên tham gia tập huấn.
 
Tham gia theo quyết định
 
 
Tập huấn theo KH của CTPTV TG
 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 07
* Ưu điểm:
- Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Tham gia Đại hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2018-2023
- Tổ chức trao học bổng Hội khuyến học Tỉnh Điện Biên
* Tồn tại:
- Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 08
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức 2018-2019
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT+ HSG các môn VH lớp 9
- Đăng kí Thi GVDG cấp trường ( Tổ Văn – Sử + Tổng hợp)
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, đào hố rác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 08 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
08/10
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Hội nghị CC-VC 2018-2019
   
   
Thứ 3
09/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
10/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 5
11/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
12/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 7
13/10
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
14/10
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 07
* Ưu điểm:
- Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Tham gia Đại hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2018-2023
- Tổ chức trao học bổng Hội khuyến học Tỉnh Điện Biên
* Tồn tại:
- Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 08
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức 2018-2019
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT+ HSG các môn VH lớp 9
- Đăng kí Thi GVDG cấp trường ( Tổ Văn – Sử + Tổng hợp)
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, đào hố rác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 08 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
08/10
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Hội nghị CC-VC 2018-2019
   
   
Thứ 3
09/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
10/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 5
11/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
12/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 7
13/10
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
14/10
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 07
* Ưu điểm:
- Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Tham gia Đại hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2018-2023
- Tổ chức trao học bổng Hội khuyến học Tỉnh Điện Biên
* Tồn tại:
- Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 08
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức 2018-2019
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT+ HSG các môn VH lớp 9
- Đăng kí Thi GVDG cấp trường ( Tổ Văn – Sử + Tổng hợp)
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, đào hố rác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 08 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
08/10
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Hội nghị CC-VC 2018-2019
   
   
Thứ 3
09/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
10/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 5
11/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
12/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 7
13/10
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
14/10
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 07
* Ưu điểm:
- Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện HSG MTCT.
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa .
- Tham gia Đại hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2018-2023
- Tổ chức trao học bổng Hội khuyến học Tỉnh Điện Biên
* Tồn tại:
- Duy trì nề nếp ở 1 số lớp chưa đảm bảo.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 08
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức 2018-2019
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học . Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG MTCT+ HSG các môn VH lớp 9
- Đăng kí Thi GVDG cấp trường ( Tổ Văn – Sử + Tổng hợp)
- Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, đào hố rác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 08 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
08/10
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Hội nghị CC-VC 2018-2019
   
   
Thứ 3
09/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
10/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 5
11/10
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
12/10
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG máy tính cầm tay+HSG
   
Thứ 7
13/10
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
14/10
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 12
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa.
- Hoàn thành thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Thi khoa học kỹ thuật cấp huyện – Đạt giải 3
- Chấm thị HSG máy tính cầm tay cấp huyện – Đạt giải khuyến khích.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh .
- Tham gia Thẩm định trường chuẩn Quốc gia theo đoàn của Sở GD&ĐT
- Tham gia Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2018-2019.
          * Tồn tại:  
          - Vẫn còn 1 số học sinh vi phạm nội quy.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 13
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Họp Hội đồng tháng 11. Chuẩn bị các nội dung chuẩn bị KN ngày NGVN 20/11/2018.         
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học, dạy TC, phụ đạo. Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG HSG các môn VH lớp 9
- Tổng hợp kết quả Thi GVDG cấp trường năm học 2018 – 2019.
- Hỗ trợ trường MN Rạng Đông XD chuẩn QG: 12-14 ( Tuân, Hưng)
- Tập luyện văn nghệ GV, học sinh cụm trường
- Dự THCS Quài Cang ( Đón cờ thi đua XS) – 16/11( Đ/C Điệp)
- Tập huấn Xâm hại trẻ em, tình dục của CTPTV Tuần Giáo( Xã Rạng Đông): 15,16/11- Đ/C Công                                                                                                        
    - Lao động: Láng nền sân, làm ống khói
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 13 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
12/11
Chào cờ  
DẠY VÀ HỌC Họp hội đồng tháng 11
  TT CB-GV-NV
   
Thứ 3
13/11
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
14/11
  Ôn HSG lớp 9
DẠY VÀ HỌC Lao động: Tổ Văn – Sử; Tổng hợp
   
Thứ 5
15/11
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
16/11
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
Dự THCS Quài Cang  
Thứ 7
17/11
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
18/11
  LĐ CB-GV-NV-HS
Nghỉ Nghỉ
   
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 13
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh .
- Tham gia ĐH TDTT cho GD&ĐT
- Tham gia TH Xâm hại tình dục trẻ em: CTPTV Tuần Giáo.
- Tham gia tập huấn dự án THCS Vùng KKN môn Âm nhạc.
- Tập luyện văn nghệ theo KH
          * Tồn tại:  
          - Vẫn còn 1 số học sinh vi phạm nội quy, một số khu vực vệ sinh bẩn.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 14
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Tổ chức Lễ mít tinh KN 36 năm ngày NGVN 20/11/2018 ( Ngày 19/11).  
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học, dạy TC, phụ đạo. Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG HSG các môn VH lớp 9
- Chuản bị CSVC để chuyên đề Cụm Ta Ma – Phình Sáng – Rạng Đông ( Chiều 26/11).
- Nộp đề kiểm tra cuối kỳ I
- Tập huấn Xâm hại trẻ em, tình dục của CTPTV Tuần Giáo( Xã Phình Snags): 15,16/11- Đ/C Công                                                                                                        
    - Lao động: Láng nền sân.
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 14 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
19/11
   
Tổ chức 20/11  
   
   
Thứ 3
20/11
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
21/11
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
   
Thứ 5
22/11
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
23/11
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
   
Thứ 7
24/11
   
DẠY VÀ HỌC Học bù 19/11
   
CN
25/11
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 14
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh .
- Tham gia TH Xâm hại tình dục trẻ em CTPTV Tuần Giáo, TH công tác Thi đua – khen thưởng.
- Tổ chức Lễ mít tinh KN 36 năm ngày NGVN 20/11/2018    
* Tồn tại:  
          - Vẫn còn 1 số học sinh vi phạm nội quy.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 15
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học, dạy TC, phụ đạo. Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Ôn luyện HSG HSG các môn VH lớp 9
- Chuyên đề Cụm Ta Ma – Phình Sáng – Rạng Đông ( Chiều 26/11).
- Duyệt đề kiểm tra cuối kỳ I
- Tập huấn Xâm hại trẻ em, tình dục của CTPTV Tuần Giáo( Xã Phình Sáng): 28,29/11- Đ/C Công
- Tổ chức truyền thông: Tảo hôn, xâm hại tình dục chiều 29/11( TH Nậm Din)
- Tập huấn Khoa học kỹ thuật : Chiều 29/11 ( THCS Thị Trấn)                                                                                                        
    - Lao động: Chăm sóc vườn rau, chuối
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 15 từ ngày 26/11 đến ngày 31/11/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
26/11
   
DẠY VÀ HỌC Chuyên đề cụm TM-PS-RĐ
   
   
Thứ 3
27/11
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
28/11
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
   
Thứ 5
29/11
  DẠY VÀ HỌC
DẠY VÀ HỌC Tập huấn KHKT
  Truyền thông
Thứ 6
30/11
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
   
Thứ 7
01/12
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
02/12
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 15
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, Trồng hoa.
- Tham gia truyền thông: Tảo hôn CTPTV Tuần Giáo.
- Tổ chức thành công chuyên đề Cụm: Ta Ma – Phình Sáng – Rạng Đông
* Tồn tại:  
          - Vẫn còn 1 số lớp vệ sinh bẩn.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 16
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học, dạy TC, phụ đạo. Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Họp chuyên môn, hội đồng tháng 12/2018
- Ôn luyện HSG HSG các môn VH lớp 9
- Kiểm tra thẩm định PCGD-XMC cấp tỉnh: 05-07/12/2018.
- Tổng kết công tác kiểm tra thẩm định PCGD-XMC cấp tỉnh: 07/12 ( Đ/C Điệp)
- Kiểm tra học kỳ các môn theo đề của trường. Duyệt đề kiểm tra chất lượng học kỳ I 8 môn VH cơ bản.
    - Lao động: Chăm sóc vườn rau, chuối
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 16 từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
03/11
   
DẠY VÀ HỌC Họp CM – HĐ ( 13h30’)
   
   
Thứ 3
04/12
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
05/12
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
KT Thẩm định PCGD-XMC KT Thẩm định PCGD-XMC
Thứ 5
06/12
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
KT Thẩm định PCGD-XMC KT Thẩm định PCGD-XMC
Thứ 6
0712
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
KT Thẩm định PCGD-XMC KT Thẩm định PCGD-XMC
Thứ 7
08/12
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
09/12
   
Nghỉ Nghỉ
   
 
 
2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 11
*/ Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:
          - CBGV - NV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông.
          - Ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thực hiện đảm bảo ngày giờ công lao động.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua đợt 1 năm học 2018-2019
* Chuyên môn – Phổ cập
- Duy trì và phát huy các nề nếp dạy học. Duy trì việc dạy phụ đạo, tự chọn.
- Tổ chức huy động học sinh ra lớp.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách
- Ôn luyện HSG HSG các môn văn hóa.
- Hoàn thành thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018- 2019.
- Ôn luyện học sinh giỏi các môn Văn hóa lớp 9.
- Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo, tự chọn, HĐNGLL, HN
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn
- Tập huấn DA THCS vùng KKN môn: Âm nhạc
- Tổ chức chuyên đề các tổ: Văn – Sử; Tổng hợp; Toán – Lí. Tổ chức thành công chuyên đề Cụm: Ta Ma – Phình Sáng – Rạn Đông.
- Tập huấn KHKT ở 4 nội dung  cấp huyện 29/11
- Tổ chức dạy võ cổ truyền cho học sinh.
- Hoàn thiện hồ sơ thẩm định duy trì PCGD-XMC năm 2018 cấp Tỉnh.
- Tổ chức dạy các lớp XMC năm 2018, 2019 theo kế hoạch.
 */ Công tác khác:
- Tăng cường công tác bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất. Trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp.
- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi...
- Ổn định hoạt động công tác nội trú.
- Tham gia các đoàn công tác của Phòng , Sở GD&ĐT.
          - Tập huấn CTPTVTG, công tác Thi đua - khen thưởng.
- Lao động: Trồng rau, chuối, hoa, láng nền sân, đường nước.
        * Tồn tại
        - Tỉ lệ chuyên cần ở một số lớp chưa cao, một số khu vực được phân công còn chưa sạch sẽ. XD kế hoạch ôn HSG ở 1 số còn chậm, các tiết SHL chưa đảm bảo TG quy định.
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 :
1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua
- Tiếp tục hưởng ứng thi đua đợt II 21/11-03/2/2019.          
          - Đoàn kết nôi bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt luật lệ an toàn gia thông, dân chủ trong trường học, đảm bảo ngày giờ công.
- Đánh giá ĐV cuối năm. Tổng kết chi bộ năm 2018
2. Công tác chỉ đạo chuyên môn – Phổ cập :
- Ổn định và phát huy các nề nếp dạy và học. Dạy học trên 6 buổi/tuần, dạy HĐNGLL, dạy tự chọn, dạy phụ đạo theo kế hoạch.
- Giáo viên cần ổn định các nề nếp, thực hiện nghiêm túc các quy chế, nề nếp chuyên môn.
- Ôn học sinh giỏi các môn VH lớp 9 (Chiều 2+ 4).
         - Duy trì việc học buổi tối của học sinh nội trú.
         - Tham gia chuyên đè cấp huyện môn Tiếng Anh ( THCS Thị trấn) : 07/12
         - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
         - Tổ chức huy động học sinh ra lớp. Tăng tỉ lệ chuyên cần ở các lớp váo các buổi chiều.
- Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo, tự chọn, HN, Dạy HĐNGLL tháng 11,12 (17/12)
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo KH
- Duyệt đề kiểm tra. Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I. Khảo sát chất lượng lớp 9
- XDKH triển khai tập huấn dự án KHKT tại nhà trường ( Hậu, Nữ, Hùng, Mai)
- Hoàn thiện báo cáo dữ liệu Quốc gia theo kế hoạch.
- Tập huấn Tư vấn nghề nghiệp cho HS THCS Dự án THCS vùng KKN( Hoàng Nữ): 15-17/12. TH qua mạng: 14h ngày 05/12 ( TTGDHN-GDTX huyện TG)
- Thẩm định PCGD-XMC năm 2018 cấp Tỉnh: 05-07/12/2018.
- Tổ chức dạy các lớp XMC năm 2018 – 2019 theo KH.
 */ Công tác khác:
- Duy trì và nâng cao các hoạt động VTM
- Tăng cường công tác bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất. Trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp.
- Thanh toán các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Thăm hỏi..., cấp phát gạo đợt 2 - Kỳ I cho HSBT.
- Duy trì và phát huy công tác nội trú. Ổn định và duy trì và nâng cao chất lượng các nề nếp của đội thiếu niên.
- Tổ chức truyền thông: Phòng chống bạo lực thân thể trẻ em( 17/12)
- Lao động: Chăm sóc vườn rau, chuối, hoa, láng nền sân,
- Rà soát, lập tờ trình bổ sung kinh phí cuối năm 2018.
- Tổ chức ngoại khóa học sinh Nội trú ( Quyền Công)
- Nghỉ lễ , sơ kế học kỳ, tái giảng kỳ II đúng kế hoạch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. THÁNG 12
1. Kế hoạch tháng:
Tháng Nội dung công việc Biện pháp chính Điều chỉnh, bổ sung
12 Duy trì và phát huy các nề nếp dạy học
Tổng kết thi  giáo viên dạy giỏi cấp trường;
Tham gia thi KHKT cấp huyện
 
Ôn tập bồi dưỡng phụ đạo; Tổ chức các hoạt động.
Kiểm tra chuyên đề,  toàn diện.
Tổ chức KN 36 năm ngày NGVN
 
Tổ chức chuyện đề tổ: Văn-sử; Tổng hợp, chuyên đề cụm Ta Ma –Phình Sáng – Rạng Đông ( 26/11).
Thẩm định PC cấp tỉnh
Duy trì việc mở lớp XMC theo KH
 
Tham gia tập huấn dự án THCS VKKN giai đoan 2 môn: Âm nhạc
Tham gia đoàn công tác của huyện, phòng, sở GD.
TH theo KH của CT PTV Tuần Giáo.
Lao động chăm sóc, vệ sinh trường lớp; láng nền sân, làm ống khói.
Duy trì tập luyện TDTT, văn nghệ.
Duy trì các nề nếp nội trú.
 
TC dạy học theo KH, TKB
 
Hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định công nhận.
Hoàn thiện Poster, cách trình bày TG thi KHKT.
Tổ chức lao động theo tuần, tháng.
TC theo kế hoạch
Kết hợp các trường TC theo kế hoạch.
TC cho GV dự chuyên đề theo kế hoạch.
Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
Kết hợp với BCĐ PC xã: Theo dõi, đôn đốc việc mở lớp XMC tại các điểm trường TH
 
Cử giáo viên tham gia tập huấn.
 
Tham gia theo quyết định
 
 
Tập huấn theo KH của CTPTV TG
 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN: 16
     * Ưu điểm:              
     - Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
     - Ổn định và phát huy nề nếp dạy học .
- Duy trì ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa.
    - Lao động: Vệ sinh trường lớp, trồng rau, Trồng hoa.
- Thẩm định phổ cập – XMC cấp tỉnh.
* Tồn tại:  
          - Vẫn còn 1 số lớp vệ sinh bẩn.
     II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN: 17
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Ổn định và phát huy nề nếp dạy học, dạy TC, phụ đạo. Duy trì các hoạt động VTM, Nội trú.
- Họp chuyên môn tổ lần, tháng 12/2018
- Ôn luyện HSG HSG các môn VH lớp 9
- Kiểm tra nội bộ theo KH
- Kiểm tra học kỳ các môn theo đề của trường. Duyệt, phô tô, xây dựng lịch kiểm tra đề kiểm tra chất lượng học kỳ I - 8 môn VH cơ bản.
    - Lao động: Láng nền, chăm sóc vườn rau, chuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN: 17 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12/2018
Thời  gian Sáng Chiều
Thứ 2
10/12
   
DẠY VÀ HỌC Họp CM tổ – LĐ: Tổ Sinh - Hóa
   
   
Thứ 3
11/12
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
   
Thứ 4
12/12
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
   
Thứ 5
13/12
   
DẠY VÀ HỌC DẠY VÀ HỌC
   
Thứ 6
14/12
   
DẠY VÀ HỌC Ôn HSG lớp 9
   
Thứ 7
15/12
   
DẠY VÀ HỌC  
   
CN
16/12
   
Nghỉ Nghỉ
   
 

 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 55

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2344

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206145

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com