Bây giờ là: 18:18 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HOC 2019- 2020 TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG

PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG PTDTBT THCS       
PHÌNH SÁNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        
               Số: …… /KH - THCS Phình Sáng, ngày 14  tháng 10  năm  2019
                                        
KẾ HOẠCH HỘI HỌC VÀ HỘI GIẢNG 
Năm học 2019 -2020
 

          - Căn cứ Kế hoạch số 580/KH-PGDĐT ngày 30/6/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Tuần Giáo về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và bồi dưỡng triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020.
- Căn cứ công văn số 38/PGDĐT- CM ngày 28/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo;
- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường PTDTBT Trung học cơ sở Phình Sáng xây dựng và triển khai Kế hoạch Hội học, Hội giảng năm học 2019-2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Hội học, Hội giảng nhằm động viên khích lệ đội ngũ cán bộ giáo viên lập nhiều thành tích hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Góp phần thực hiện các phong trào thi đua “ thầy dạy tốt, trò học tốt”; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Tuyên truyền cho học sinh phong trào học tập tốt thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, kính trọng và vâng lời thầy cô dành nhiều hoa điểm tốt dâng lên ngày nhà giáo Việt Nam.
 b)  Qua Hội giảng là một trong những căn cứ để công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu của Hội học, Hội giảng
a) Hội giảng: Được tổ chức theo các môn học: Hoạt động học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
b) Hội học: Được tổ chức đối với 13/13 lớp học trong toàn trường, giáo viên không được dạy 2 tiết/1 lớp.
c) Việc tổ chức Hội học, Hội giảng khách quan, trung thực, công bằng có tác dụng giáo dục khuyến khích động viên giáo viên, học sinh hưởng ứng nhiệt tình qua đó trao đổi, học hỏi, truyền đạt phổ biến kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu giáo dục học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI GIẢNG
1. Đối tượng
         Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học.
2. Điều kiện
Giáo viên tham gia phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được tổ chuyên môn đề xuất. Được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS, không trong thời gian bị kỷ luật.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian: Từ ngày 04/11/2019 đến 16/11/2019
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỘI GIẢNG
1. Ban giám khảo
- Được lựa chọn từ Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, nhóm chuyên môn, Giáo viên giỏi cấp huyện.
- Tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra chỉ đạo lên lịch dự giờ từ tuần 08 đến hết tuần 10 đảm bảo khoa học, kịp thời( đối với cấp tổ). Chuyên môn trường lên lịch dự giờ từ tuần 11 đến hết tuần 12.  Tổ chuyên môn sắp xếp lịch dạy cho các đồng chí trong BGK
 - Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch. Đánh giá, xếp loại giờ dạy khách quan, công bằng, đúng quy định. Gồm các đ/c sau:
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Giám khảo môn Ghi chú
1 Trần Quang Điệp HT Trưởng ban Phụ trách chung  
2 Nguyễn Đắc Anh PHT Phó ban Dự chung  
3 Quyền Chí Công PHT GK Dự chung  
4 Lò Văn Tương TTCM GK Văn, Sử, GDCD  
5 Lê Ngọc Mai GV GK Văn, Sử, GDCD  
6 Lường Văn Thụy TPCM GK Văn, Sử, GDCD  
7 Đặng Văn Hậu TTCM GK Toán, lí  
8 Lường Văn Hồng TPCM GK Toán, lí  
9 Cà Văn Sơn GV GK  Thể dục,  
10 Hoàng Thị Nữ TTCM GK Sinh, Hóa, Địa  
11 Hoàng Mạnh Thắng TPCM GK Sinh, Hóa, Địa  
* Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế trưởng ban, phó ban sẽ điều chỉnh thực hiện cho phù hợp.
2. Nội dung và hình thức
2.1 Đối với giáo viên:
- Thực hiện chương trình giảng dạy: Thực hiện theo tiến độ chương trình tháng 11 (tuần 11,12)
- Chuẩn bị bài chu đáo, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Sau tiết giảng nộp giáo án cho ban giám khảo, giáo án là một trong những căn cứ để đánh giá tiết dạy.
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện dạy 01 tiết (1tiết giáo viên tự chọn).
- Giáo viên chủ động bố trí dự giờ các tiết hội giảng của giáo viên trong tổ.
V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ
1. Đánh giá kết quả
        1.1 Đánh giá giờ dạy:
- Mỗi tiết có từ 2 đến 3 giám khảo chấm độc lập (1 giám khảo là nhóm trưởng). Kết thúc giờ dạy, giám khảo chấm độc lập điểm vào phiếu đánh giá giờ dạy, nộp cho nhóm trưởng để tổng hợp. Điểm mỗi giờ dạy là điểm trung bình cộng của các giám khảo.      
- Đánh giá, xếp loại giờ dạy theo công văn số 411/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học. Ban giám khảo căn cứ các minh chứng trong giờ dạy để đánh giá chính xác, khách quan công bằng.
- Đối với giáo viên dạy giỏi cấp huyện: tham gia hội giảng 01 tiết để rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp, được bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Đối với các giáo viên còn lại: Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu đạt 01 tiết Giỏi, 01 tiết còn lại phải đạt loại Khá trở lên hoặc 02 tiết dạy Giỏi, 01 tiết còn lại phải đạt loại Khá trở lên.
- Thông báo kết quả hội giảng:
+ Sau mỗi tiết dạy, rút kinh nghiệm, hoàn thiện phiếu đánh giá tiết dạy, cập nhật kết quả lên lịch dự giờ.
+ Kết thúc hội giảng: Tiến hành tổng kết hội giảng cấp trường, hoàn thiện biên bản tổng kết hội giảng. Nộp hồ sơ hội giảng của tổ cho chuyên môn trường (Giáo án, phiếu đánh giá tiết dạy, biên bản). Chọn và lập danh sách giáo viên có tiết dạy đạt kết quả cao, ƯDCNTT hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh nộp chuyên môn trường.
1.2 Công nhận kết quả hội giảng:
- Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu có đủ các
điều kiện sau:
- Các tiết thi giảng đạt từ loại khá trở lên trong đó có 01 tiết xếp loại giỏi.
- Kết quả tham gia hội giảng là kết quả để xếp loại chuyên môn nghiệp vụ năm học 2019-2020
           - Khen thưởng: Cá nhân có kết quả cao đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng trong sơ kết thi đua đợt 1.
VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA
- Ban giám hiệu, các tổ chức Đoàn - Đội, các tổ trưởng chuyên môn tham gia kiểm tra giám sát toàn bộ các hoạt động của Hội học, Hội giảng đảm bảo Hội giảng được tổ chức công bằng, khách quan, trung thực.
- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp và ý thức của học sinh các lớp trong việc hưởng ứng Hội giảng của giáo viên và phong trào thi đua “Học tốt”.
VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Giáo viên chủ nhiệm:
- Có trách nhiệm phát động Hội học của lớp. Tuyên truyền cho học sinh về ý
nghĩa của Hội học của học sinh và Hội giảng của các thầy cô giáo và giúp các em thi đua lập thành tích hướng về ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất trang trí lớp học, có lọ hoa, khăn trải bản, hai lớp thống nhất chọn khẩu hiệu trang trí trước của lớp học.
2. Đoàn - Đội
- Tích cực tham mưu cho Ban giám hiệu các hoạt động phong trào
- Tăng cường các hoạt động thi đua để tổ chức các hoạt động hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 - Làm tốt công tác đánh giá xếp loại hàng tuần để kết thúc Hội học chọn ra được các lớp có nhiều thành tích tiêu biểu, đảm bảo công bằng, khách quan có tác dụng thúc đẩy phòng trào thi đua.
3. Công đoàn:  
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức tuyên truyền vận động giáo viên và học sinh tích cực tham gia hội học, hội giảng.
- Theo dõi công tác thi đua của Giáo viên và học sinh trong thời gian diễn ra hội học, hội giảng.
4. Bộ phận chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội học, Hội giảng, tiêu chí đánh giá giờ dạy.
- Chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng để chỉ đạo điều chỉnh khi cần thiết.
- Chuẩn bị các các điều kiện khác phục vụ cho Hội giảng.
5. Bộ phận cơ sở vật chất
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian diễn ra Hội giảng.
- Chuẩn bị các phòng máy phục vụ cho các tiết dạy trình chiếu; bàn học sinh dành cho Ban giám khảo.
Trên đây là Kế hoạch Hội học, Hội giảng năm học 2019-2020 của Trường PTDTBT THCS Phình Sáng. Yêu cầu cán bộ quản lý giáo viên và các tổ chức đoàn thể nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về chuyên môn để thống nhất ./.
          Nơi nhận:                                                                                                                                                                                     Người lập kế hoạch
                          - BGH;
                           - Tổ CM;
                          - L­ưu CM,VT.
                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Đắc Anh
                             
                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 77

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2823

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206624

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com